Home

Citace bakalářské práce v diplomové práci

Citace bakalářské práce SeminarkyZa

V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod. Pokud však v práci byla použita např. celá věta nebo odstavec o této události, pak je potřeba zdroj uvést V mezinárodní normě ČSN ISO 690 nejsou diplomové práce zahrnuty, nicméně lze je citovat podle standardního doporučení pro vysokoškolské kvalifikační práce obecně, které udává, jaké informace v citaci nesmí chybět. Citace diplomové práce se tedy vytváří obdobně jako citace bakalářské práce a citace disertační. -V textu1 + poznámky pod arou (ve spodní části každé stránky) Každý odkaz má vlastní číslo (i citace stejného zdroje), čísluje se průběžně. Opakovaná citace stejného zdroje tamtéž.-Soupis použité literatury je uspořádán podle druhu použitého materiálu a dále a dále podle příjmení autorů a roku vydání Jak správně citovat v bakalářské či diplomové práci? X 2018. Mnoho studentů se domnívá, že základem bakalářské či diplomové práce jsou vlastní úvahy, myšlenky, nápady. Opak je však pravdou. Kvalitní a dobře napsaná práce se u nás stále pozná podle toho, zda jsou v ní správně použité citace a parafráze. Než.

Nikdy však neuvádějte zdroje, které jste v práci nevyužili! Přímá citace = opsáno doslova. Převezmete-li něčí myšlenku, nebo část textu, aniž byste ji jakkoliv upravovali, jednoduše řečeno - opsali jste to slovo od slova, jedná se o přímou citaci. Takovou část textu v práci nejen doplňte o zdroj (např KURZ PRÁCE S INFORMACEMI 4.2 ODKAZY NA CITACE V ODBORNÉM TEXTU V textu např. diplomové práce odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme části textu, myšlenky nebo závěry. V textu naší práce můžeme uvádět citace v textu doslovně (text z cizí práce je vypsán do naší práce identicky Umístění citace: na konci textu, v poznámce pod čarou, přímo v textu, částečně v textu a částečně pod čarou. Zvolený způsob umístění citací musí být v celé práci jednotný. Nejčastější chyby v citacích: Citování díla, které autor nepoužil, Necitování díla, které autor použil Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání

Jak správně citovat diplomovou práci

Práce se zdroji a jejich citování. V odborných pracích často pracujeme s výsledky/díly jiných autorů. Takové části práce (tj. definice, vzorec, myšlenka, názor, informace, číslo apod.), které nejsou originální myšlenkou, výpočtem apod. autora práce, je nutné v práci uvádět tak, aby bylo zřejmé, co je dílem autora práce a které části práce jsou převzaté Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu. diplomové práce - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace Semestrální práce se zabývá zkoumáním online marketingových nástrojů. V dané problematice jsme analyzovali, jaký vliv mají dnešní online média na společnost a kterých z nástrojů je nejúčinnější. V práci jsme se také soustředili na komparaci s TV médii, rozhlasovým vysíláním a následně i OOH reklamou (out of home) Bakalářské práce - Hypotéza - Chcete rychle a kvalitně vypracovat podklady k diplomové, bakalářské, disertační, seminární resp. jiné práci, referátu, přeložit článek? Náš tým odborníků je tu pro Vás a velmi rádi Vám pomůž

Poděkování zpravidla bývá součástí bakalářské/diplomové práce. Jedná se o základní zdvořilostní vyjádření. Jelikož není povinnou součástí. Vzhledem k většímu rozsahu bakalářské i diplomové práce doporučujeme tzv. zkrácenou citaci s pomocí poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou). V poznámce pod čarou uvedete pouze příjmení autora , rok vydání a stránku , kde se citovaná pasáž nachází ( MACHEK 1997, s. 182 Odkazy a bibliografické citace v seznamu literatury si musí vždy přesně odpovídat! V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát V úvodu bakalářské / diplomové či jiné práce by měl autor čtenáře seznámit s problematikou, které se bude v práci věnovat. Autor by měl počítat s předpokladem, že čtenářem úvodu jeho práce může být někdo zcela neznalý odborné problematiky. Vhodné seznámení by tedy mělo být na dostatečně obecné úrovni, kterou disponuje průměrně vzdělaný člověk V seznamu literatury na konci práce musí být abecedně seřazeny (podle příjmení autorů) všechny v práci citované prameny řazené dále podle let. Bibliografické citace se liší podle toho, zda jde o článek v časopise, kapitolu v editované knize či monografii viz Vzory bibliografických citací v seznamu literatury

Doslovné citace ale v žádném případě netvoří základ práce nebo její zásadní část, jen doplňují práci a myšlenky autora. Celkově by text přímých citací neměl překročit 10 % závěrečné práce Prohlášení (Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. Označujte nejen citace, ale i parafráze! Viz Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci? Zdrojujte i obrázky, tabulky a grafy! Viz Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci. Nejvíce citací a parafrází by mělo být v teoretické části - dokonce by se dalo říci, že by se měla skládat jenom z nich V produktové bakalářské práci (s výjimkou samotných tvůrčích výstupů/mediálních produktů) je nutno, stejně jako v každé jiné odborné práci, dodržovat odborný styl. V tvůrčích výstupech/mediálních produktech je třeba dodržovat styl žurnalistický (publicistický), v souladu s příslušným cílovým médiem Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem. seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty. úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce.

Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na určité úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta většinou - ne vždy - jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v. Jste v situaci, že potřebujete pomoc s vypracováním Vaší seminární, bakalářské či diplomové práce? Jsme tým odborníků, který je tu právě pro Vás. Naším úkolem je zpracovat podklady pro Vaší práci na klíč přesně podle Vašich požadavků

Správně nastavená hypotéza je základem kvalitně zpracované praktické části v bakalářské a diplomové práci. Proč? Od hypotetických otázek se odvíjí směr výzkumu, který si v práci dáváte a položení těch správných otázek ukazuje nejen odbornost samotné bakalářky či diplomovky, ale i hloubku pochopení problému Lze tedy bez pochybností říci, že Taťána Malá jednoznačně využila celé pasáže textu z jiné diplomové práce (Grossová, 2006, ke stažení zde), aniž tyto pasáže oddělila uvozovkami či je jakkoli jinak označila. Nejen to, diplomovou práci Grossové dokonce Malá v celé své práci ani jednou nezmínila Na rozdíl od bakalářské a diplomové práce se MBA závěrečná práce nedělí na teoretickou a praktickou část, ale spojuje tyto dvě části do jednoho celku. VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomové práce - Použitá literatura | Diplomové práce

citace zákonů Text dotazu. Prosím Vás, jak mám v bakalářské práci citovat zákon? Co všechno je nutné uvést k použitému zákonu v použíté literatuře v bak. práci? Odpověď. Kolegové s Knihovnického institutu NK ČR jsou toho názoru, že přesné informace o tom jak citovat, by Vám měl poskytnout Váš vedoucí práce Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do InSISu nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle (Zásada 1), přínosy (Zásada 2), osnovu (Zásada 3) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází. Následně student práci s vedoucím pravidelně konzultuje Součástí psaní bakalářské a diplomové práce je i práce se zdroji a literaturou. Na konci práce se tak musí objevit seznam literatury či seznam použitých zdrojů. I jeho podoba musí mít jistou úroveň a splňovat některé základní požadavky Název bakalářské práce musí přesně odpovídat názvu uvedenému v Zadání bakalářské práce a Přihlášce k SZZ. Vnější úprava bakalářské práce Práce se odevzdává vázaná pevnou knihařskou vazbou s textem. Vzor obálky viz níže. Odevzdání bakalářské práce • Student odevzdá svázanou, tužkou nepopsanou práci v termínu dle harmonogram 3. Pokud diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, může student použít v diplomové práci pouze ty části bakalářské práce (s uvedením citace), které jsou pro text diplomové práce nezbytné a bez jejichž uvedení by diplomová práce netvořila logický celek

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS - KROK ZA KROKEM. Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah má odpovídat nárokům kladeným na odborný, resp. vědecký text Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce z hlediska zpracovávaného tématu, měla by v práci být uvedena pracovní hypotéza a v několika bodech uvedeny kroky vedoucí k jejímu potvrzení nebo vyvrácení. Rozsah textu: podle údajů uvedených na zadání projektu, minimálně však 30 stran v případě bakalářské práce a 50 stran v případě diplomové práce metody a hlavní závěry práce. Abstrakt v podstatě zastupuje celou práci, je jejím výtahem. Délka abstraktu pro bakalářské a magisterské práce by neměla překročit 150 slov. Na abstrakt navazují tzv. klíčová slova (keywords) - tj. 3 až 7 nejdůležitějších pojmů, které identifikují celou práci, odděleny jsou čárkou

Seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce Ke každé objednávce nejdříve zašleme ukázku textu ZDARMA, na jehož základě se můžete rozhodnout, zdali si přejete s námi v práci pokračovat 6 Legislativa k bakalářské a diplomové práci Základní legislativní rámec pro bakalářské a diplomové práce tvoří zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47b), a vnitřní předpisy a normy ZČU a FEK, zejména: Studijní a zkušební řád ZČU ze dne 13 Nedoporučuje se používat delší, složitá souvětí. U bakalářské práce by mělo stačit cca 150 až 300 slov, u rozsáhlejších prací (např. diplomových prací) a publikací je to minimálně dvakrát až třikrát více, tedy cca 300 až 450 slov. Resumé patří na závěr celé práce už jen proto, že se jedná o shrnutí zpracování diplomové (bakalářské) práce 7.2 Citace p řísp ěvku v elektronickém sborníku 7.3 Citace elektronického článku • Popis výchozí situace (problému), který bude v práci řešen • Cíl práce • Metody zpracování DP, BP • Seznam literatur

Video: Jak správně citovat v bakalářské či diplomové práci

Citace v diplomce: Jak správně citovat a nekrást?! › Pavel

Z práce a jejích příloh by však mělo být patrné, o jaké umělecké dílo či projekt se jedná. Elektronická verze odevzdaná v Portálu IS/STAG musí být totožná s tištěnou verzí. Další informace k práci poskytne student při odevzdání práce vyplněním formuláře v IS/STAG v části Kvalifikační práce Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce). Pokud na internetu marně hledáte vzor bakalářské práce. Citace informačních zdrojů aneb co je Tvoje, není moje. - Chcete rychle a kvalitně vypracovat podklady k diplomové, bakalářské, disertační, seminární resp. jiné práci, referátu, přeložit článek? Náš tým odborníků je tu pro Vás a velmi rádi Vám pomůž

Formální náležitosti kvalifikační (bakalářské, diplomové) práce. Základním dokumentem nutným k zahájení práce na kvalifikační (bakalářské, diplomové) práci je Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP. 1. Zadávání závěrečných prací Rozsah kvalifikační práce je určen počtem znaků včetně mezer. Rozsah bakalářské práce se pohybuje v rozmezí 50 až 80 tisíc znaků včetně mezer. Rozsah diplomové práce se pohybuje v rozmezí 90 až 120 tisíc znaků včetně mezer. Do rozsahu práce se započítává hlavní text práce včetně poznámek pod čarou. Titulní.

Jak psát diplomovou práci II

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

c) Pokud diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, může student použít v diplomové práci pouze ty části bakalářské práce (s uvedením citace), které jsou pro text diplomové práce nezbytné a bez jejichž uvedení by diplomová práce netvořila logický celek. Převzaté části textu nesmí tvořit více než 30 %. musím napsat literární rešerši k bakalářské práci, ale vůbec netuším, jak se to píše, co mám psát Jsem z toho nějaká zmatená. Profesorka zrušila na poslední chvíli konzultaci, mám to zkusit napsat a poslat jí to na e-mail. Ale já vůbec nevím Prosím, poraďte, co by to mělo obsahovat, v jakém čase ji psát at PŘÍMÁ CITACE se používá v případech, kdy je vhodné nebo nutné doslovně převzít text z určitého zdroje. Tento text musí být v bakalářské nebo diplomové práci, resp. v jakémkoliv odborném textu uveden uvozovkami (.). Je doporučováno odlišení doslovně převzatého textu od ostatního textu kurzívou Oponent diplomové práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník (Studijní a zkušební řád VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících programech, článek 19, odst. 4), současně by neměl být v blízkém příbuzenském poměru s diplomantem. Oponenta jmenuje. 2 • Použití (v přiměřené míře) poznámkového aparátu (poznámky pod čarou). • Jasné oddělení toho, co je původním přínosem autora od toho, co vyplývá zprací jiných autorů.Je nutné uvést stav poznání v řešeném oboru/problému

Západočeská univerzita v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb., o vysokých školách a v souladu s právními předpisy upravujícími právo duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy upravujícími povinnosti ZČU v oblasti zveřejňování údajů zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce.. Bibliografické citace: Bibliografické citace se v diplomové práci řídí podle normy ČSN ISO 690 a ISO 690 - 2 (viz knihovna PedF UK ). Odkazy: Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu Konkrétní vzor seminární práce obvykle poskytuje daná škola a můžete v něm zjistit rozsah, velikost písma, řádkování, formu citací nebo odkazů. Důraz bývá kladen na: rozsah zpravidla 5-20 stran, tisk je jednostranný, formát papíru A4, na straně papíru, kde bude vazba, by měl být širší okra

Vytvořte si citaci Generátor Citace

Přinášíme vám nejzajímavější témata bakalářských (diplomových) prací v sociální oblasti. Můžou vám posloužit jako inspirace, pokud byste si však vůbec nevěděli rady, klidně se na nás obraťte. Oblíbený obor sociální práce Obor sociální práce je velmi oblíbený. Nebudeme pátrat po tom, zda je to třeba přizpůsobit tématu konkrétní bakalářské, resp. diplomové práce. Položky v níže navržené struktuře, které jsou oznaeny hvzdikou, musí být obsaženy (v uvedeném pořadí) v každé bakalářské, resp. diplomové práci. Doporuená struktura: * 1. Titulní list - viz VZOR 2 * 2. Prohlášení - viz VZOR 3 3 Citace v závěrečné práci (absolventské, bakalářské, diplomové, disertační) - Diskuze Omlazení.cz (2) Portál pro ženy. Diskuze, články, soutěže.

Jak citovat jako zdroj bakalářskou práci? Odpovědi

Citovat je potřeba také své vlastní, již publikované, myšlenky, například údaje z vaší bakalářské práce, ze kterých vycházíte v práci diplomové. Zapeklité jsou informace, které prostě máte, ale už nevíte, kde jsme je získali a mnohdy už je prostě považujete za své vlastní Odevzdání diplomové práce (1) Diplomové práce se odevzdávají ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě a na CD. Vzor úpravy a formální požadavky jsou přílohou č. 4 tohoto předpisu a jsou zveřejněny na vývěsce studijního oddělení

Kvalifikační práce

Tvorba bibliografických citací a zdrojů u vysokoškolských

diplomové práce - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Struktura VÝZKUMNÉ bakalářské a diplomové práce . že jsem bakalářskou / diplomovou práci zpracoval(a) a samostatně pod vedením [Jméno a příjmení vedoucího práce], uvedl(a) všechny použité literární a Citování v textu práce . Citace může být uvedena v textu doslovně nebo jen volně parafrázována Teze bakalářské nebo diplomové práce je stručným shrnutím celé práce. Je to dokument celkem cca o 4 stranách. Obsahuje titulní stránku, abstrakt, klíčová slova, cíl, metodiku, výsledky, diskusi a závěr

Jak správně napsat anotaci do bakalářské či diplomové práce

 1. diplomové práce; to je v průběhu zpracování diplomové práce upřesněno vymezením problému, který student bude řešit, a stanovením cíle, jehož chce ve své diplomové práci dosáhnout
 2. údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), vydává rektor UP tento příka
 3. ář. Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je předloženo vedoucímu ústavu a pak garantovi studijního programu (oboru) ke schválení
 4. Výzkum v diplomové práci Na začátku je téma a cíl diplomové práce. Hlavním posláním každé závěrečné práce by měla být snaha přinést ve vybrané tématu nějaké nové zjištění, důkazy či naopak vyvrátit už známé teze. Toho dosáhneme právě výzkumem resp. průzkumem
 5. ární práci, referát, článek do odborného časopisu, odbornou esej, odbornou polemiku, odbornou recenzi a závěrečné práce - ročníkové, bakalářské, diplomové, disertační, habilitační (Zbíral, 2009, s. 90-91). Jed-notlivé práce se liší nejen rozsahem, ale i požadavky na kvalit
 6. Nároky na diplomové práce jsou vyšší co do rozsahu práce, Jsou to tedy práce bakalářské, magisterské diplomové práce, práce rigorózní, také disertační doktorské práce, ale měl by student své závěrečné práci věnovat maximální úsilí. V zadání závěrečné práce bývá uvedena charakteristika, která.
 7. ární práce, bakalářské práce, diplomové práce a další... Vaše zadání, naše letité zkušenosti. Citace: je nutno uvádět v náležitém tvaru, Jak napsat diplomovou práci. Vzor diplomové práce se může lišit univerzitu od univerzity,.

Bakalářské práce - Hypotéza Diplomové práce, Bakalářské

 1. Bakalářské i diplomové práce se řídí především přiloženou směrnicí rektora a požadavky pro předkládání bakalářských nebo diplomových prací.Podrobnější informace pro zpracování bakalářských prací lze nalézt v kurzu Bakalářské práce.Šablony závěrečných prací a další materiály lze nalézt na dokumentovém serveru PEF
 2. Následuje samotná tvorba bakalářské či diplomové práce. V jejím průběhu je možné kdykoli tvorbu konzultovat - lze si rezervovat konzultaci prakticky na jakýkoli den. Důležité je citovat všechny použité zdroje a pro přehlednost doporučuji využívat a spravovat reference přímo ve Wordu
 3. Vedoucí bakalářské práce dohlíží na to, aby práce splňovala veškeré formální i obsahové požadavky. Je to většinou vysokoškolský učitel , který studenta při práci vede, zpravidla jde o akademického pracovníka působícího na dané vysoké škole , který vypisuje témata prací, ke kterým se mohou studenti přihlašovat
 4. Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019.Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod
 5. Bibliografická citace práce ČERNÁ, S. Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012. 84 s. Vedoucí bakalářské práce Ing
 6. bakalářské práce, resp. do posledního pátku měsíce ledna předcházejícího roku odevzdání diplomové bakalářské práce a 20 000-25 000 slov u diplomové práce. Za základní text se považuje vlastní text práce (od Citace se řídí obvyklými pravidly a etikou vědecké práce. V celé práci je nutné dodržovat.

Poděkování v bakalářské/diplomové práci

 1. název práce v českém a anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován akreditovaný studijní program, u disertačních prací název práce v češtině a v angličtině; pokud je práce v jiném jazyce než v českém nebo anglickém, pak také název práce v tomto jiném jazyce
 2. Citace v textu (jako třeba citace internetových zdrojů) je něco jiného. Nezaměňuj s parafrázemi. Pokud potřebuješ pomoc při psaní bakalářské práce (nebo píšeš diplomku), jinou práci do školy, texty na web nebo jen prostě potřebuješ přepsat jakýkoliv text vlastními slovy, využij službu k tomu určenou, klikni na.
 3. Teoretická část - je to stěžejní a v podstatě nedílná část práce u standardních typů prací jako jsou bakalářské, diplomové, nebo rigorózní práce, odlišují se jen hloubkou zpracování obsahu a rozsahu teoretické části a hloubkou poznání teoretického rámce této části práce. U některých prací, jako jakou MBA.

stylistické korektury bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, závěrečné práce, seminární práce a dalších textů (úprava slovní zásoby, nahrazení nevhodných a opakujících se slovních prostředků) upravit citace - citační normy ISO (např. ISO 690 nejpoužívanější), APA atd ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ / DIPLOMOVÉ PRÁCE DO SIS. Po přihlášení v SIS otevřete modul Témata prací (Výběr práce). V modulu Témata prací (Výběr práce) překontrolujte, zda je ve sloupci Zadáno (1) vyplněné datum.V případě že není vyplněno, nebudete moci vložit práci přes SIS (obraťte se na vedoucího práce či pověřenou osobu na katedře, na které Vám práce. Následné zpracování bakalářské práce by mělo nastat po nastudování zdrojů k práci, ale také po ujasnění toho, jak budete vypadat osnova bakalářské práce práce a co budeme chtít v bakalářské práci řešit, tedy, jaké si například stanovíme cíle práce, její metodiku, nebo jaké stanovíme výzkumné otázky, apod Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalářské) práce včetně počtu stran a 8 až 10 řádků textu s popisem obsahu diplomové (bakalářské) práce s důrazem na dosažené výsledky. V horní části stránky se uvádí anotace v českém nebo slovenském znění, pod ní cizojazyčně, viz obrázek 5

 • P 51d dimensions.
 • Nikon d3300 objektiv 18 105 af s dx vr.
 • Prsní vložky.
 • Devon rex daruji.
 • Mořský koník chorvatsko.
 • Psychický nátlak partnera.
 • Akrostich.
 • Fialová rajčata recenze.
 • Tulák csfd.
 • Koupání v těhotenství v termálních lázních.
 • Jak nalepit samolepku na sklo.
 • Negativní postoj k životu.
 • Co s vysokým čelem.
 • Neživá příroda slunce.
 • Nabíječka ctek návod.
 • Cast away csfd.
 • Snář propadat se.
 • Tvoje tvář má známý hlas řada 3.
 • Žampion zápašný.
 • Oxid železitý rovnice.
 • Periny 180x200.
 • Bolest zubu na studené.
 • Zkušební otázka č 34.
 • Nápady z mušlí.
 • Vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 2019.
 • Jak zmenšit velikost obrazovky.
 • Motor do dilny blika zhaveni.
 • Na co je dobrý meloun.
 • Čištění škrtící klapky mazda 6.
 • Mansonova rodina film.
 • Feng šuej kuchyně.
 • Podíl dopravy na znečištění ovzduší.
 • Objemová hmotnost betonu výpočet.
 • Tofu místo masa.
 • Dvd čtyři svatby a jeden pohřeb.
 • Zazvor na odhlenění.
 • Acidum salicylicum mast.
 • Enya echoes in rain.
 • Camellia grijsii.
 • Darování peněz synovi.
 • Stopa film.