Home

Prenatální období psychologie

PRENATÁLNÍ A PERINATÁLNÍ OBDOBÍ vývoj před narozením

Jednotlivá období: 1) Prenatální období (období nitroděložního vývoje = od početí do narození) -důležitá je psychohygiena matky, už v tomto období je jedinec schopen aktivního kontaktu s matkou. a) embryonální stadium - do 3 měsíců; zakládá se nervová soustava, vytváří se nervová trubic prenatální období (nitroděložní, intrauterinní) - 40 týdnů (= 280 dní): embryo (zárodek) - prvních 8 týdnů; fetus (plod) - od 9. týdne do narození; postnatální období: novorozenec - od narození do 28. dne života (trvá 28 dní); kojenec - od 29. dne do dne prvních narozenin (trvá 11 měsíců) Prenatální období - od početí po narození - ve 3 měsících zřetelné pohyby hlavy, končetin a úst - od 6.měsíce libé a nelibé pocity; Novorozenecké období - šestinedělí - dítě se přizpůsobuje vnějšímu prostředí - využívá nepodmíněných reflexů - sací, polykací, uchopování - smysly vyvinut

Prenatální psychologie

Prenatální období a jeho členění, škodlivé faktory

 1. Vývojová psychologie. Co je vývojová psychologie - cíle, aplikační možnosti, stručná historie, významní představitelé; Faktory ovlivňující vývoj, výběr ze známých teorií; Etapy psychického vývoje: prenatální období, novorozenec, kojenec; Etapy psychického vývoje: období batolete, předškolní vě
 2. Ontogeneze člověka je průběh vývoje lidského jedince.. Ontogenetické fáze. prenatální období (od oplodnění do porodu) oplozené vajíčko - od oplození (spojení vajíčka se spermií v děloze nebo ve zkumavce) do konce 1. týdne; embryo (zárodek) 2. týden-8. týden; fetus (plod) 9. týden-porod; postnatální období. novorozenecké období 1. den-28 dn
 3. Prenatální období nebylo dlouhou dobu do oblasti vývojové psychologie zahrnuto, nicméně je z hlediska dalšího vývoje zcela zásadní. Doba prožitá v děloze matky (nitroděložní období) je nejdynamičtějším vývojovým obdobím z celého lidského života
 4. vrozené předpoklady, vlivy působící na jedince v průběhu období prenatálního, perinatálního a postnatálního; III/ Vlastní aktivita jedince. činnosti člověka: práce, hra, činnosti ve volném čase; Prenatální období. začíná samotným početím (splynutí mužské a ženské zárodečné buňky
 5. Stádia ve vývoji osobnosti - prenatální období - batole. PSY - Psychologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. STÁDIA VE VÝVOJI OSOBNOSTI Co je vývoj : velmi těžká odpověď, úkol zřejmě pro filozofy, vědci z různých oborů - každý svoji definiciVývoj = změna, při které.
 6. Tematická oblast: Vývojová psychologie: prenatální období - předškolní věk věření materiálu ve výuce: Datum ověření: 12. 04., 17. 04. 2013 Ověřující učitel: Mgr. V. Plecerová Třída: ZLY 2 opis způsobu použití materiálu ve výuce: Výuková elektronická prezentace slouží jako podpůrná a názorná.
 7. Ontogenetická psychologie Historie Psychické potřeby dítěte Pojetí vývoje Periodizace vývoje Eriksonova koncepce psychosociálního vývoje J. Piaget dělí vývoj podle vývoje poznávacích funkcí PRENATÁLNÍ OBDOBÍ NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ KOJENECKÉ OBDOBÍ BATOLECÍ OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK STARŠÍ.

Prenatální období, porodní situace, riziková těhotenství a nedonošené dětiLit:Emile Largo nedonošené dětiRolf Oerter, Leo Montada: Entwicklungs-psychologie - důležité mít ve své knihovničceObdobí od početí 280 dnů, 2 fázeNidace (balstemové) - od početí, do období nidace uhnízdění (14 dní až tři týdny)Embryonální - od 14 dnů do 9 týdnů nebo do 12. Prenatální vývoj může být ovlivněn celou řadou dalších okolností - např. výživou, požíváním alkoholu a drog, kouřením nebo diabetem matky, chorobami, které matka v těhotenství prodělala, slunečním a ionizačním zářením aj. Jako perinatální období se označuje doba těsně před porodem, poro Prenatální psychologie: Jak se cítíš, děťátko? Bez patřičné dávky přiměřeného stresu v prenatálním období by lidé nejspíš vůbec nebyli schopni se po porodu se stresem vypořádat a lidstvo by nebylo životaschopné. Nemůžeme stres zrušit, můžeme se jen učit, jak ho zvládat.. Ontogenetická psychologie. Vývoj člověka. Prenatální období - člověka ovlivňuje chováí matky, ovlivňován faktory dědičnými i vrozenými - zplození - porod - ?od 3.měsíce člověk?, potrat do 3. měsíce nwní vraždou !!!!! Novorozenec - do 1. měsíce, dotváření smyslů, dotváření vtzahů k matce, srůst lebečních. Předškolní období je mimořádně významné pro rozvoj intelektu a osvojení si jazyka. Děti na které nebylo z různých důvodů dostatečně mluveno do 6 nebo 7 let věku, mohou v této oblasti selhat docela. Senzitivní období je termín pocházející z biologie. Označuje období, kdy je organismu

Jednotlivá období: 1) Prenatální období (období nitroděložního vývoje = od početí do narození) -důležitá je psychohygiena matky, už v tomto období je jedinec schopen aktivního. kontaktu s matkou. a) embryonální stadium - do 3 měsíců; zakládá se nervová soustava, vytváří se nervová trubice (T. Verny - prenatální psychologie) Perinatální období. Zátěž i pro dítě (světlo, hluk, chlad, pevná podložka, dýchání) Rizika: předčasný porod, dlouhý porod a asfyxie (přidušení dítěte), nízká porodní váha. Riziko poruchy psychického vývoje, disharmonického vývoje. Novorozenecké období (neonatální) 1.

Prenatální období nebylo dlouhou dobu do vývojové psychologie zahrnuto. Vývojová psychologie byla definována tak, že se zabývá pozorováním změn až po porodu. Ale otevíralo se mnoho otázek, které poukazovaly i na důležitost prenatálního období. Klinické výzkumy řešily otázku vztahu mezi matkou a dítětem, ranými. období zárodku, tedy embryonální období Trvá od 2. do konce 12. týdne, velikost embrya je zhruba 3 mm, dle ultrazvukových obrázků je znatelné, že hlavička tvoří 3/4 celkového objemu. Vytváří se srdíčko , které se dělí nejprve na dvě, později na čtyři části a již na konci třetího týdne začíná pracovat PRENATÁLNÍ VÝVOJ probíhá od oplodnění vajíčka po narození dítěte (38 - 42 týdnů). Dělí se na tři fáze. V prvním (blastemové období), trvajícím tři týdny, se po uhnízdění blastocysty tvoří zárodečné listy (ektoderm, entoderm, mezoderm) Vývoj v dětství je tak mnohotvárný, že i toto období si žádá další členění. Celý vývoj člo­věka pak dělíme na tato období: prenatální t.j. od početí (do naroze­ní), kojenecké (do jednoho roku), batolecí (do 3 let), předškolní (do 6 let), školní (do 10 let), střední školní (do 14 let) Vývojová psychologie. 8 Charakteristika vývojových období. 8.1 Prenatální vývoj Embryonální fáze - oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost na vliv negativních vlivů). Fetální fáze - 3 měsíce až porod. Plod reaguje na podměty (akustické), je aktivní (pohybuje se) a má schopnost.

Prenatální a novorozenecké období. Sociální vnímání a empatie v péči o zdravé a postižené dítě Význam psychologie pro povolání a identifikaci s rolí ZA- Psychologie - nauka o duševním životě, o prožívání a chování člověka (psyché - duše, logas - slovo, věda). Řeč. Vývoj řeči pokročil v tomto věku od označování předmětu a vyjadřování činnosti (auto jede, voda teče), k vyjadřování vztahů, a to i ve složitých větných celcích. U řeči se nejdříve rozvíjí regulativní funkce (dítě rozumí), pak funkce expresivní (produkce slov). Po třetím roce spočívá rozvoj řeči u dětí hlavně v rozšiřování slovníku. 3.3. Prenatální období, novorozenec, kojenec - faktory ovlivňující vývoj, interakce rodičů a dítěte, základní psychické potřeby dítěte, hlavní mezníky neuropsychického vývoje v prvním roce života 3.4. Období batolete, předškolní věk - hlavní vývojové trendy, specifické projevy vývoje osobnosti, dětská hra 3.5

¨prenatální vývoj. délka prenatálního vývoje 39 - 42 týdnů; 270 - 280 dnů ; blastemové období . zygota (vajíčko a spermie) rýhování - morula - vzniká větší počet buněk, počne se vytvářet blastula - gastrula - vzniká 3 zárodečný list (endoderm, ektoderm, mezoderm) - končí blastemové období První období začíná početím a trvá první dva měsíce. Je to tzv. Kanadský psychiatr a psycholog Thomas R. Verny (nar. 1936), jeden z představitelů prenatální psychologie v roce 1981 založil severoamerickou variantu Mezinárodní společnosti pro prenatální a perinatální psychologii a medicinu,. Prenatální vývoj Biologie dítěte 7. měsíc 28. týden - 35 cm - 1200 g Vypije asi litr plodové vody denně. Obličej a tělo dosáhnou vzhledu, jaký budou mít při porodu. V tomto období dosahuje plod stádia, kdy přežije mimo dělohu. Nicméněplíce a plicní cévy jsou velmi nezralé

psychologie, se postupně zabývá obdobím dětství, dospělostí a stářím. Období dětství člení na prenatální období, novorozenecké období, kojenecký věk, batolecí věk, předškolní věk, nástup do školy, školní věk, období dospívání čili pubescence a adolescenci. Období dospělosti děl Vysvětluje pojmy prenatální období, prenatální psychologie, přiblíží myšlenky předních prenatálních psychologů, dále vysvětlí pojem psychologie komunikace a prenatální komunikace. Jednotlivé části práce zdůrazňují význam navázání vztahu mezi dítětem a matkou. Kapitoly ukazují pozitivní i negativní vli Vývojová psychologie zabývá se psychickým i fyzickým vývojem člověka v jednotlivých vývojových etapách; fylogeneze - vývoj člověka jako lidského duhu; ontogeneze - vývoj od početí až po smrt; zabývá se především vývojem zdravých jedinců; prenatální období - 39 týdnů.

Prenatální období-trvá 9 kalendářních měsíců-hlavní je v tomto období biologický vývoj, vytvoření hlavních orgánových systémů, do tohoto období je datován počátek lidského života-výzkumy: -dříve prováděné pozorováním dětí v inkubátoru-dnes mohou být prováděny pomocí ultrazvuku, EEG, termografie => moho Na poli prenatální a perinatální psychologie bylo dokázáno, že na zážitcích z tohoto období nesmírně záleží. Příspěvky výzkumu a teorie v Prenatální a perinatální psychologii (PPP) jsou obecně nedostatečně využívány v debatě o humanizaci našeho lékařského modelu prenatální a porodní péče

Prenatální období nebylo dlouhou dobu do vývojové psychologie zahrnuto. Počátky výzkumu - nepřímé poznatky, pozorování chování nezralých dětí ošetřovaných v inkubátorech. V současné době využití moderní techniky k registraci spontánních aktivit a reakcí na podněty u plodu žijícího v děloze 19. Vývojová psychologie - Období prenatální a perinatální. 20. Vývojová psychologie - Období novorozenecké 21. Vývojová psychologie - Období kojenecké. 22. Vývojová psychologie - Období batolecí. 23. Vývojová psychologie - Období předškolní. Problematika školní zralosti. 24

PPT - Adolescence PowerPoint Presentation - ID:5547538PPT - Vývojová psychologie PowerPoint Presentation, free

ontogenetická psychologie - zabývá se psychickým vývojem jedince a základními biologickými mezníky jeho života (početí a smrt) Periodizace vývoje lidského jedince 1. Prenatální období začíná samotným početím (splynutí mužské a ženské zárodečné buňky) pokračuje vývojem plodu v matčině těle a končí narozením: embryonální - od početí do 2 měsíců. Zajímavé závěry prenatální psychologie. Michaela Holá 24.03.2010. Základy psychického vývoje člověka jistě nelze hledat až v době po jeho narození. Ač bychom tomu zprvu nemuseli věřit, velmi důležité je i období před narozením, tedy období prenatální. V dnešní době se do popředí dostává tzv. prenatální. zÁklady vÝvojovÉ psychologie eva zacharovÁ cz.1.07/2.2.00/29.0006 ostrava, prosinec 201 Hledat Asociace Prenatální Psychologie O.S. prenpsych@gmail.com Studijní materiál Prenatální a novorozenecké období - psychologie už se na Tebe teší v kategórii Psychologie, Společenské Prenatální období. vzniká od splynutí vajíčka se spermií až po narození Prenatální vývoj může být ovlivněn celou řadou dalších. Shrnutí Prenatální období • Prenatální vývoj lidského plodu trvá 9 kalendářních měsíců. • V tomto období se vytvářejí všechny potřebné předpoklady pro budoucí samostatný vývoj plodu. • Plod je velice brzy aktivním organismem, který je schopen nejjednodušších forem učení, a jeh

Prenatální období - Wikisofi

Ročník Mgr. Zuzana Číková Autor OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu 1. března 2013 Datum tvorby Období prenatální a perinatální Téma Psychologie Vzdělávací oblast Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Název školy VY_32_INOVACE-3-7-PSL-14 Číslo materiálu Inovace vzdělávacího procesu. Prenatální období a jeho vliv na náš život Vývoj v prenatálním období nejvíce ovlivňuje matka. Jak již bylo napsáno výše, miminko je schopno s ní komunikovat a také vnímat spoustu vnějších vlivů Dítě v tomto období života rozeznává tvary, obrázky, hračky a různé předměty

Úvod - vývojová psychologie

Jeden ze zakladatelů prenatální a perinatální psychologie Peter. Fedor-Freybergh zdůrazňuje, že prenatální stadia života představují unikátní. příležitost prevence psychických, emočních a tělesných problémů v pozdějším. životě. Jde o tom že v právě v období těhotenství můžeme rozvinout preventivn Psychologie = studium psychických procesů, stavů a vlastností. Prenatální období (A. Huxley) Novorozenecké období (1 měsíc po narození) Kojenecké období (do 1. roku) Batolecí období (2. a 3. rok) Předškolní vě Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie - prenatální období. Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma prenatální období Prenatální období •Studium tohoto nejranějšího období je značně nesnadné. •Studium chování nedonošených dětí. •Využití techniky k registraci aktivit dítěte intrauterinně (ultrazvuk, srdeční aktivita, izotopické techniky). •3 měsíc in utero-otáčí hlavičku, hýb

Vývojová psychologie spadá do základních psychologických oborů. Nejčastěji se potkáváme právě s druhým okruhem problémů. Tedy s tím, kdy vývojová psychologie zkoumá duševní vývoj jednotlivce se zaměřením na věkové zvláštnosti. Období lidského života - charakteristika. PRENATÁLNÍ OBDOB ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE TĚHOTENSTVÍ Z POHLEDU PRENATÁLNÍ PSYCHOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Bílá Učitelství pro SŠ, obor PS-AJ Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Šámalová Plzeň, 201

 1. 0. Prenatální období Početí až porod 1. Kojenecké období 0-1 rok 2. Batolecí období 1-3 roky 3. Předškolní věk 3-6 let 4. Mladší školní věk 6-11 let 5. Pubescence 11-15 let 6. Adolescence 15-20 let 7. Mladá dospělost 20-30 let 8. Střední dospělost 30-60 let 9. Pozdní dospělost 60-X Vývoj posuzován po stránce o.
 2. Máme v sobě tělově-emoční vzpomínku nejen na porod, první traumatickou zkušenost, kdy šlo doslova o život, ale i na celé prenatální období. A máme v sobě i nesmírně rozlehlé říše, které pro nedostatek lepších slov nazýváme transpersonální oblastí (částečně se překrývá s Jungovým kolektivním nevědomím )
 3. Cílem předmětu je představit studentům základní témata z oblasti vývojové psychologie: významné představitele, dějiny, klasická témata a současné trendy se zaměřením na první polovinu života (prenatální obodbí až adolescence)
 4. ko je schopno s ní komunikovat a také vnímat spoustu vnějších vlivů. Pociťuje hostinné a nehostinné prostředí, které ovlivňuje psychika matky. Obecně se dá říci, že děti, které.
PPT - Prenatální období PowerPoint Presentation - ID:2028857

Video: Prenatální období - WikiSkript

PŘEDMĚT ZÁJMU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE . ZÁKLADNÍ METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE . Podélný (longitudinální) přístup . Příčný přístup . JEDNOTLIVÁ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ JEDINCE . Prenatální období . Novorozenecké období. Kojenecké období . Batolecí období . Předškolní období . Mladší školní věk . Období pubescenc 2.1 Prenatální období 23 2.1.1 Chování dítěte v prenatálním období 24 2.1.2 Vývoj předčasně narozených dětí 27 V oblasti mimopsychiatrické dětské klinické psychologie je považována za špičkového odborníka, a to nejen v oblasti teoretické, ale i v konkrétní práci s dětmi a rodinami, při které využívá své. PŘEDMĚT A METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 13 1.1 Předmět vývojové psychologie 13 1.2 Metody vývojové psychologie 16 1.3 Vývoj oboru 20 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 23 2.1 Prenatální období 23 2.1.1 Chování dítěte v prenatálním období 24 2.1.2 Vývoj předčasně narozených dětí 2 - Psychologie - Osnovy. 12.Charakteristika vývojových stádií od prenatálního období po období mladšího školního věku - co je to prenatální vývoj, jak dlouho trvá, jaké je základní časové i obsahové rozdělení tohoto stadia + důležité podmínky pro optimální vývoj » prenatální stadium: prenatální stadium vývoje >> vývojové (ontogenetické) období mezi početím a narozením ().PRENATÁLNÍ PSYCHOLOGIE studuje normální i patologický vývoj embrya a plodu, vnímání a komunikaci ještě nenarozeného dítěte s okolím, možnosti stimulace psychonervového vývoje plodu, psychické změny i obtíže budoucích matek v těhotenství, při.

2.1 Prenatální období 23 2.1.1 Chování dítěte v prenatálním období 24 2.1.2 Vývoj předčasně narozených dětí 27 2.2 Novorozenecké období 29 V oblasti mimopsychiatrické dětské klinické psychologie je považována za špičkového odborníka, a to nejen v oblasti teoretické, ale i v konkrétní práci s dětmi a. Prenatální období - člověka ovlivňuje chováí matky, ovlivňován faktory dědičnými i vrozenými - zplození - porod - ?od 3.měsíce člověk?, potrat do 3. měsíce nwní vraždou !!!!! Novorozenec - do 1. měsíce, dotváření smyslů, dotváření vtzahů k matce, srůst lebečních kostí, neuvědomuje si své chování Kojene Klíþová slova: faktory ovlivňující těhotenství - prenatální komunikace - psychologie těhotenství - role porodních asistentek - vývoj plodu Souhrn: Tato práce pojednává o prenatální komunikaci a psychologii v průběhu celého těhotenství. Práce je rozdělena na dvě þásti, a to þást teoretickou a praktickou Ontogenetická psychologie zabývá se vývojem psychiky jedince od početí do stáří. ontóz - jeden, geneze - vývoj prenatální období - početí - porod (40 týdnů) období evolučních změn, období stability, období involučních změn 5).

PPT - Prenatální období PowerPoint Presentation, free

etapy vývoje osobnost

1 Předmět vývojové psychologie, její postavení v systému psychologických věd, determinace vývoje člověka Vývojová psychologie patří k základním odvětvím psychologie, která po-skytují teoretické a metodologické zázemí ostatním psychologickým disciplí-nám - speciálním a aplikovaným Vývojová psychologie - prenatální, novorozenecké a kojenecké období. Kategorie: Psychologie. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice. Charakteristika: Druhá přednáška z předmětu Vývojová psychologie. Vhodné jako příprava k testu Obecná hudební psychologie 2. Psychologie hudební osobnosti 3. Psychologie hudební činnosti 4. Psychologie hudebního vnímání 5. Psychologie hudebních schopností Ve své práci se především dotýkám psychologie hudební þinnosti, ale nevyhraňuji se pouze tímto směrem a kloním se například také k psychologii hudební osobnosti Nový obor - prenatální psychologie . plod je aktivní, reaguje na své prostředí, komunikuje s ním; G. H. Graber, 1971 Vídeň - založena společnost pro prenatální psychologii; Thomas Verny, 1983 Toronto - 1. mezinárodní kongres (kniha Skrytý život nenarozeného dítěte,1981

Prenatální vývoj a) období zárodku (0-14 dnů) - množení a dělení buněk, první náznak nervové soustavy, velikost 4 mm b) období embrya (14 dnů do 10 týdnů) Psychologie, pedagogika Vše co student potřebuje vědě Prenatální období začíná početím. Spermie splyne s vajíčkem, spojením jader vzniká nová buňka, která obsahuje všechny informace pro každý detail lidského vývoje - pohlaví dítěte, barvu vlasů a očí, výšku, odstín pleti, povahu, temperament, vzniká nový život 5.2 Prenatální období. Prenatální vývoj dítěte trvá 9 kalendářních /10 lunárních měsíců/ a bývá dělen do 3 fází.V prvním embryonálním období, od početí do 3 týdne, se vytvoří zárodečné listy a nervová trubice, která je základem nervového systému.Ve druhé fázi ve 4.- 12

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009 PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Prenatální období zahrnuje dobu od početí po narození dítěte a trvá přibližně 40 týdnů Prenatální období nebylo dlouhou dobu do vývojové psychologie zahrnuto. Průkopníky byli . A. Gesell, který se zabýval zkoumáním nezralých dětí z inkubátoru a . Minkowski, který zase zkoumal potracené plody. V 80. letech 19. století vznikla první profesionální organizace ve Vídni - vzniká tedy prenatální psychologie.

PPT - Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké

Rozdělení dětského věku - WikiSkript

1. Vývojová psychologie - cíle, aplikační možnosti, metody výzkumu, významní představitelé 2. Faktory ovlivňující vývoj, výběr ze známých teorií a periodizací vývoje 3. Prenatální období, novorozenec, kojenec 4. Období batolete, předškolní věk 5. Vstup dítěte do školy, mladší školní věk 6. Období. Otázka: Psychologie osobnosti Smíšené období = Stav, který je charakteristický výše uvedenými příznaky a nelze jej jednoznačně zařadit do určité kategorie. Jednotlivá období mohou trvat dny, dokonce až roky. prenatální.

Základy psychologie osobnosti Studijni-svet

Start studying prenatální období. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Zhruba se rozlišuje prenatální a postnatální vývoj, jehož hlavními fázemi jsou: období novorozence (do konce 1. měsíce života), období nemluvněte či kojence (do konce 1. roku života), období batolete (do konce 3. roku věku), období předškolního věku (do konce 6. roku věku), období školního věku, k němuž patří.

PPT - Vývojová psychologie I Prezentace z přednášky 1

Prenatální, perinatální a novorozenecké období

Prenatální období. Podle psychologa T. Vernyho se sebepojetí formuje už v prenatálním období. Nenarozené dítě cítí a vnímá signály, které k němu přicházejí už v době, kdy je ještě v děloze Zkoumá vývoj lidského jedince od období před narozením (aplikovaný obor: prenatální psychologie), zátěž kterou pro dítě představuje porod, vývoj novorozence, jeho vnímání světa i hodnocení světa, obecné zákonitosti vývoje vnímání, rozvoje motoriky, vývoj kresby, písma, schopnosti chápat symboly, chápání prostoru, obecné zákonitosti vývoje inteligence. Existuje několik periodizací vývoje člověka.Prenatální období - je vymezeno početím, splynutím ženské a mužské zárodečné buňky, pokračuje vývojem plodu v matčině těle a končí narozením, okamžikem, kdy dítě spatří světlo světa.Novorozenecké období - zahrnuje první měsíc po narození, důležitý je zde. 1 Psychologie; 2 Osobnost dítěte; 3 Poznávání dětí. 3.1 Oblasti našeho pozorování; 3.2 Metody poznávání; 3.3 Dokumentace; 3.4 Vyvarovat se; 4 4. Věkové kategorie. 4.1 Prenatální období; 4.2 Novorozenecké + kojenecké období; 4.3 Batolecí období - 2 až 3 rok života; 4.4 Předškolní věk - 3 až 6 rok života; 4.5. Anotace: Prezentace je určena k výuce vývojové psychologie - prenatální období. Studenti si vytvoří představu o podobě lidského zárodku v určitém stádiu nitroděložního vývoje a osvojí si základní pojmy týkající se tématu

Parciální poruchy IVPirátský poklad | Rodiče a jejich děti

Rodina je prvním a základním životním prostředím člověka, které zároveň odráží problémy doby. Organizace rodinného života je jakýmsi psychologickým a sociologickým modelem dané kultury a vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci navzájem do značné míry vyjadřují zvláštnosti dané třídy, kultury, doby, tradice a rasy Charakteristika období 1­-6 let - psychologie a komunikac . Vývojová psychologie - vymezení, vývojová stádia, činitelé psychického vývoje, metody výzkumů. Charakteristika fází, vývoj psychických funkcí - období prenatální, období novorozenecké, batolec Charakteristika jednotlivých období: Prenatální období. Plod je brzy připravován na činnosti, které budou nutné pro jeho přežití a pro interakci se zevním světem po narození. plod starý 3 týdny (2,5 cm) - se objevují ruce (úchop) 9 týdnů - objeví-li se ruka u úst - dudlání, podněty - zvukové, bolesti, na světl

 • Výroba elektřiny wikipedie.
 • Otg funkce.
 • Kvalitativní výzkum v pedagogice.
 • Prodejtodal.
 • Pestrý čaj.
 • Titulky sub.
 • Výměna sodastream za novy.
 • Pronájem tanečního sálu brno.
 • Evropská minimální mzda.
 • Restaurace s dětským hřištěm pardubice.
 • Nejlevnější ssl certifikát.
 • Byt 1 1 praha prodej.
 • Sportovnivozy cz index php akce vyhledat&strana 2.
 • Vyzvánění nokia 5110.
 • Arnold schwarzenegger sons.
 • Volební kalkulačka 2018.
 • Ulož to stahování zdarma.
 • Nitrofurantoin 100mg.
 • Courteney cox friends.
 • Háčkování do kruhu ukončení pevným okem.
 • Bionaire saute.
 • Edvard iv.
 • Jak uspořádat super párty.
 • Warrior labs ak 47.
 • Cybex aton 5 bazar.
 • Proč muži plešatí.
 • Dlouhý cukr hodnoty.
 • Morušovník.
 • Historické mapy gis.
 • Portugalsko měna.
 • Drawing tutorial.
 • Vodní dýmka cena.
 • Lady gaga bad romance.
 • Celerovy dzus ucinky.
 • Kdy miminko péruje na kolínkách.
 • Car aux bluetooth.
 • Nejlepší granule pro jorkšíry.
 • Iqos v těhotenství.
 • Vybavení stánku s občerstvením.
 • Bicom v tehotenstvi.
 • Millerův cyklus animace.