Home

Elektrostatika vzorce

Elektrostatika - úvod Ing. M. Bešta Příklad 1: Dvě kulová tělesa s nábojem C 1 = 10μC a C 2 = -25μC jsou ve vakuu od sebe vzdálená r = 2m. Jakou silou na sebe tyto tělesa působí pokud 0 = 8,85.10-12 F.m 1. Elektrostatika - vzorečky Author: Brozkeff of No Name Created Date: 9/26/2005 12:39:07 AM.

 1. Studijní materiál: El. vzorce 3 - Elektrostatika a magnetismus Popis: Elektrotechnické vzorce: elektrostatika a magnetismus
 2. Vznik - pevné látky (třením nebo teplem), kapaliny (elektrická disociace), plyny (ionizace) Siločára - myšlená čára, popisuje situaci v elektrickém poli. Homogenní elektrické pole (rovnoběžné siločáry), radiální elektrické pole (paprsčité siločáry) Elektrická síla F e = k * |Q 1 Q 2 |/r 2, k = 1/4π * ε
 3. Literatura. M. Hodinka, Š.Fecko, F. Němeček - Přenos a rozvod elektrické energie, Nakladatelství: SNTL, 1989, ISBN 80-03-00065-3 M. Mikulec, V. Havlíček.
 4. Vektorové veličiny (U,I,Z,S) jsou ve výše uvedených vzorcích uvažovány jako moduly. Vzorce odpovídají úrovni výuky na SOU. Autor: René Vápeník, www.elektro-energetika.c
 5. Základy elektrotechniky, vzorce . Rychlé a přehledné poznámky ze základů elektrotechniky doplněné odpovídajícími matematickými vzorci pro orientaci při práci. Má sloužit především pro oživení paměti těm, kteří to už přece znají dávno, ale teď zrovna si nevzpomínají, jak to je přesně, protože to dlouho.
 6. Elektrické pole - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Coulombův zákon je fyzikální zákon popisující síly, které působí mezi elektricky nabitými částicemi. Francouzský fyzik Charles-Augustin de Coulomb jej publikoval v roce 1785 a položil tak základy elektrostatiky.. Velikost elektrické síly, kterou na sebe působí dvě tělesa s elektrickým nábojem, je přímo úměrná velikosti nábojů Q 1, Q 2 a nepřímo úměrná. 1. Elektrostatika 1.1. Řešené příklady Příklad 1.1 Jakousiloubynasebepůsobilydvěkoulevevzdálenosti1km,má-likaždánáboj1C? F r F Q Q 21 12 1 Vzájemné přitahování a odpuzování nabitých těles má mnoho průmyslových aplikací, např. elektrostatické nanášení barev a naprašování, zachycování popílku v komínech, tisk na laserové tiskárně nebo fotokopírování vými násobky dále nedělitelného 1 elementárního náboje e = 1,6021892· 10−19 C. Nositelem kladného elementárního náboje je proton, záporného elementár-ního náboje elektron

Všechny příklady 1. Auto jelo počáteční rychlostí 8 m/s. Svou rychlost zvyšuje po dobu 10 s se 2. Automobil dosáhne rovnoměrným zrychlením za 24 s z klidu rychlost 100 km/h. UNIT vzdělávání. Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu technického vzdělávání. Organizujeme školení, semináře a kurzy v oborech elektro, plyn, radiační ochrana, radiokomunikace a telekomunikace Tematický okruh: Magnetismus, elektrostatika Anotace: 1. vzorec pro výpočet 2. jednotky výkonu 3. výkon a příkon elektrických spotřebičů 4. příklady I 25­15:41 VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU •výpočet výkonu elektrického proudu provádíme podle vzorce: P = U . I P výkon (W) U napětí (V) I proud (A) I 25­15:4 Elektrostatika. učební text. cvičn ý t est 2 řeše ní. cvičný test 3 řešení. prověrka 1 - 1. část - řešené úlohy. prověrka 1 - 2. část - řešené úlohy. Elektrostatika - elektroskop - výklad. Elektrostatická indukce a polarizace izolantu - výklad. Elektroskop - anim. Elektrostatická indukce a polarizace dielektrika. Elektrostatika Síla působící v elektrickém poli na elektrický náboj Síla F působící v elektrickém poli na elektrický náboj je úměrná jeho velikosti Q a velikosti, jinak řečeno intenzitě elektrického pole E. Matematicky tento vztah můžeme zapsat: F = Q × E (1) Práce vykonaná elektrickým nábojem.

elektrostatik, Vodivé PVC Elektrostatik Podlaha elektrostaticky vodivá, určená do prostor s požadavkem na elektrostaticky vodivou podlahu, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, v Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou elektrostatika (elektrický náboj a jeho vlastnosti, vodiče a izolanty, elektrické pole, elektrické napětí, kapacita vodiče). Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu Elektrické pole - riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú škol

El. vzorce 3 - Elektrostatika a magnetismus - Všichni vše

 1. Vzorce a vztahy v elektrotechnice Jedná se pouze o stručný souhrn základních veličin a vztahů s označením názvu veličiny, značky, vzorce, označení jednotky
 2. VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002
 3. 9 Elektrotechnika Předmluva Setkáváte se s učebnicí pro dvouleté pomaturitní studium zakončené maturitní zkouškou. Učebnice je vytvořena pro předmět elektrotechnika a obor geotechnika se zaměřením n
 4. Elektrostatické kyvadélko. Pokus s indukcí a přenášením náboje je nejen atraktivní, ale i poučný z hlediska jeho vysvětlení. Variant je celá řada, často se používá pingpongový míček s vodivým povrchem (natřený tuhovým práškem)

1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube. 2. You can also make screenshots from my animations and use them Tato polo žka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti elektřiny a magnetismu (elektrostatické pole, elektrický proud v látkách, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavé proudy, elektromagnetické vlny Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s (časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles. V širším slova smyslu se do elektrostatiky řadí i jevy elektrizace těles a (

6 r 0 r f e e D = - (1.22) Naopak substituce B A=Ñ· / r r r (1.23) vede k tomu, ~e rovnice s divergencí v (1.19) je spln˙na identicky a rovnice s rotací vede n El. náboj je kvantován.Nejmenším, dále nedělitelným nábojem je elementární náboj e, což je náboj jednoho protonu nebo jednoho elektronu.Všechny elektrické náboje (kladné i záporné) jsou celistvými násobky elementárního elektrického náboje.. e = 1,602 × 10 -19 C. Náboj může být kladný (+) nebo záporný (-).Kladný elementární náboj e má proton, záporný. Elektrostatika. Poissonova rovnice a její řešení pro skalární potenciál. 4. Magnetostatika. Řešení pole stacionárního rozložení proudu. 5. Kvazistacionární pole. Fresnelovy vzorce. 11. Speciální teorie relativity a Maxwellovy rovnice. 12. Pohyb relativistických nabitých částic v elektromagnetických polích Méně technický úvod najdete v části Statická elektřina.. Část série článků o: Elektromagnetismus; Elektřina; Elektrostatika Ochranné vodiče musí vyhovovat podmínce pro průřez podle vzorce (1) nebo vyhovovat hodnotám uvedeným v tab. 1. S ≥ √( I 2 t )/ k (1) Není-li ochranný vodič ze stejného materiálu jako vodič vedení, použijí se k výpočtu odpovídajícího průřezu ochranného vodiče přepočítávací součinitele

Elektrostatika - fyzika, online sešit

Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika SŠ » . aktualizováno: 20. 1: Mechanika. 1: Kinematik Fyzika 8. třída - poznámky, příklady, témata pro opakování školní rok 2009/201 Vzorce a definície z fyziky 1. ročník Fyzika Strana 2 (13) 1.5 Dynamika zrýchlenie hmotného bodu (14) 1.6 Hybnos ť hybnos ť ˘ (15) impulz sily ˇ (16) zmena hybnosti zmenou rýchlosti ∆ ∆ (17) 1.7 Trenie trecia sila ˙ ˝ (18) 1.8 Mechanická práca mechanická práca ˛ Pro závislost elektrického odporu vodiče na teplotě platí vztah: \[R\,=\,R_0\left(1+\alpha \Delta t\right)\\] kde R je odpor vodiče při teplotě t, R 0 odpor při vztažné teplotě t 0, α je teplotní součinitel elektrického odporu a Δt rozdíl teplot Δt = t - t 0.. Z tohoto vzorce si vyjádříme teplotní součinitel elektrického odporu α 1. Elektrostatika 2. Galvanick l nky 3. Nejen Ohm v z kon 4. Elektrol za 5. O st dav m proudu 6. S riov , nebo paraleln ? 7. Magnetismus 8. V boje v plynech 9. Polovodi e 10. Transform tory ZAJ MAVOSTI 1. Z historie elektrostatiky 2. Blesky a hromy 3. Ru n 19. stolet 4. Kolem elektrick ho proudu 5. Magnety a elektromagnety 6

4.1.4 Elektrické pole Předpoklady: Intenzita gravitačního pole, 4102 Př. 1:Ve vakuu do vzdálenosti 2 m náboje Q0=10 −3C umísťujeme postupně náboje: a) Q1=1C b) Q2=10 −4C c) Q3=2⋅10 −6C d) Q4=3,14⋅10 −4C Urči sílu, která na ně bude působit elektrostatika See also: fyzici See also: filozofie fyzik Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika ZŠ » . aktualizováno: 7. 1: 6. ročník. 1: Jsme fyzikové, tak zkoumám Elektrostatika. Poissonova rovnice a její řešení pro skalární potenciál. Greenova věta, Greenova funkce. 4. Magnetostatika. Fresnelovy vzorce. 13. Speciální teorie relativity a Maxwellovy rovnice. 14. Pohyb relativistických nabitých částic v elektromagnetických polích ELEKTROSTATIKA ZADACI PDF - 2. grupa: Elektrostatika, Elektrodinamika i Magnetizam, 3. grupa: Geometrijska i fizicka optika, S tim u vezi zadaci tàkmicarskih komisija postaju sv

Elektrotechnické vzorce - © Ing

elektrostatika. See also: filozofie fyziky. See also fyzikální vzorce. matematická fyzika. radiologická fyzika. fyzikální jednotky. počítačová fyzika. fyzika pevných látek. experimentální fyzika. fyzika nízkých teplot. kritické jevy (fyzika Zadání i řešení na www.realisticky.cz - Fyzika SŠ - Elektřina a magnetismus - Elektrostatika - 040110 Technické kondenzátory, energie kondenzátorů (jde o analogii příkladu, který jsme řešili na hodině). S využitím vztahu pro určení kapacity paralelně spojených kondenzátorů a vzorce pro výpočet kapacity. vzorce interakce. Jedná se o jednotky lidské komunikace, jež působí na ještě vyšší úrovni. I v případě té nejjednodušší jednotky bude zřejmé, že akceptu-jeme-li veškeré chování jako komunikaci, nebudeme zacházet s monofonní jednotkou vzkazu, ale spíše s pohyblivou a mnoho El. vzorce 3 - Elektrostatika a magnetismus Elektrotechnika maturitní otázky 2 Elektrotechnika maturitní otázky 1 Pojistky Alternátor Trojfázová soustava Střídavý proud 2 Střídavý proud Měřící soustavy 2 Měřící soustavy Magnetoelektrický přístroj Magnetické pole cívky 2 Magnetické pole cívky Magnetická pol

Základy elektrotechniky, vzorce (n600

Aplikovaná elektrostatika. Kondenzátory 621.32 Elektrické světelné zdroje 621.33 Elektrická trakce, propulze 621.35 Elektrochemická technika 621.36 Termoelektřina. Elektrotepelná technika 621.37 Technika elektrických a elektromagnetických vln, kmitů a impulzů. Vlnovody. Oscilátory. Zesilovače. Lasery. Modulátory a demodulátory. Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name} Elektrostatika Ve formulce pro řešení Poissonovy rovnice (~r) = 1 4ˇ 0 ∫ ˆ(~r0) j~r ~r0j d3r0 je na několika místech čárkované ~r - jak jsou ty čárky malé, tak jsou důležité. Ne každou úlohu lze řešit s pomocí tohoto vzorce, zejména pokud neznáte náboj (třeba na uzemněných vodičích). 4.1.9 Kapacita vodi če, kondenzátory Předpoklady: 4102, 4103, 4104, 4106 Mám osam ělý vodi č, který visí voln ě v prostoru a za čnu jej nabíjet. Čím více náboje p řenesu ⇒ tím více náboje na vodi či ⇒ tím více vodi č p řitahuje opa čn elektrostatika See also: filozofie fyziky See also: fyzic

Elektrické pole - vyřešené příklad

Vodiče el. proudu - látky, které vedou el. proud, např. kovy, vodné roztoky solí, kyselin a zásad atd. Elektrické izolanty - látky, které nevedou el. Téma 1: Elektrostatika I - Gaussův zákon elektrostatiky Kapitola 24, str. 618 - 639 Shrnutí: Tok elektrické intenzity: ∮ ⃗ ⃗⃗⃗⃗ Gaussův zákon: - vyjadřuje vztah mezi intenzitou elektrického pole na (uzavřené) Gaussově ploše a celkovým náboje, který se nachází uvnitř této plochy S je Gaussova ploch tíhové a gravitační zrychlení - vzorce a výpočet. Jak vypočítam tíhové a gravitační zrychlení -Elektrostatika (4)-homonymum ke slovu jinovatka (1)-Co znamená rčení řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi (2)-Co znamená rčení má pod čepic. elektrostatika Viz též: filozofie fyziky Viz též: fyzikální pokus

Coulombův zákon - Wikipedi

Pocket Physics is easy to use, free education app that covers most of the vital concepts, equations, and formulas of physics. This education application is a must-have guide, whether you want to refresh your knowledge, prepare for an exam, or just refresh the core concepts of physics. Pocket Physics provides discrete explanations of critical concepts taught in an introductory physics course. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Fyzika - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c Předmluva Teoretické odborné předměty. Od 1. září školního roku 2009/2010 zavádíme na naší Střední škole polytechnické, Brno, Jílová 36g, nové školní vzdělávací programy, jeden z nich pro tříletý učební obor 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Praktické využití elektrostatiky Eduportál Techmani

Elektrostatika se zabývá účinky elektricky nabitých částic či celých těles, které mohou mít náboj souhlasný (např. obě tělesa kladný) a budou se v tomto případě odpuzovat nebo nesouhlasný (jedno těleso bude mít náboj kladný a druhé záporný) a v tomto případě se budou vzájemně přitahovat 5 EUPES-Hrh34 Elektrostatika 3 8.A prezentace Power Point - vhodné pro výklad i opakován 14 EUPES- Hrh 20 Fyzikální vzorce 9.B opakování učiva + náhled nového učiva, vzorce k vytištění a zalaminování a vystaven VY_32_INOVACE_53.notebook 4 May 25, 2012 I 21­13:53 2/ Dva rezistory o odporech R1 = 10 a R2 = 15 jsou v elektrickém obvodu zapojeny vedle sebe. Mezi svorkami každého z rezistorů je napětí U = 6 V 10 Elektrostatika 73 A Aktuálně používaný systém 77 B Bezpečnost 87 C Charakteristiky přístrojů 95. 1 Prvky ve stacionárních obvodech Cíle úlohy odporové prvky ve stacionárních obvodech sériové a paralelní řazení odporů. Elektrostatika - elektrický náboj, elektrické pole, elektrické siločáry, elektrostatická indukce, izolant, vodič, zelektrované těleso, plošná hustota náboje, sršení elektřiny, elektroskop, Van de Podle jakého vzorce vypočítáme hydrostatický tlak? 7

Řešené příklady RNDr

Vzorce pro mocniny a odmocniny Matematika (nejen) pro krajináře a nábytkáře. Vzorce pro derivování a integrování Detail předmětu. Materiály. Matematika A. Základní mocninné vzorce + logaritmické vzorce + součtové sinus cosinus. Obrázek (683.78 kB) a - b = a, b - довжини векторів α - кут між. Laplaceova rovnice, Poissonova rovnice, Helmholtzova rovnice, Newtonův vzorec, Greenovy vzorce, Poissonův integrál, jednoduchá vrstva a dvojvrstva . Metoda zrcadlení. Náboj u vodivé desky, náboj u vodivé koule, vodivá koule ve vnějším elektrickém poli, přitažlivost dvou vodivých koulí, náboj mezi dvěma vodivými deskami

Příloha NB (informativní) Vzorce pro výpočet zemního odporu strojených zemničů 59 Příloha NC (informativní) Hlediska uzemnění před účinky elektrostatiky jsou obsažena v ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. To se týká především elektrických instalací do 1 000 V Přidáno odvození vzorce pro relativistické skládání rychlostí pomocí složení Lorentzových transformací. Verze 0.8 (z 30.1.2018) Přidána první kapitola - speciální teorie relativity. Přidána třetí kapitola - stacionární elektrické pole. Verze 0.4 (z 8.12.2017) Přidána čtvrtá kapitola - stacionární magnetické. 5 ÚVOD motto: Jay Orear: Fyzika je to, čím se fyzikové zabývají dlouho do noci. ^ Přesná definice, která by nám řekla, co do fyziky patří a co ne, neexistuje. Hrubý obrázek o tom ale získát (h) elektrostatika (h) experimentální fyzika (h) fyzika kondenzované hmoty (h) fyzika nízkých teplot (h) fyzika pevných látek (h) fyzika plazmatu (h) fyzika vysokých teplot (h) fyzika vysokých tlaků (h) fyzikální jednotky (h) fyzikální rovnice (h) fyzikální teorie (h) fyzikální veličin

Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Na Nábřeží 1374/49, Havířov-Město, 736 01, Czech Republic, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov a financováné z jeho rozpočt 7. Napiš chemickou rovnicí disociaci chloridu měďnatého a pod vzorce obou iontů uveď, zda se jedná o anion, nebo kation a jejich názvy vzorce objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění ostupné a stojaté vlnění ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD porovná účinky elektrického pole na vodič a izolan St´atnice z astronomie & astrofyziky v kostce (drobnˇe doplnˇen´e o pˇr´ıpravu ke st´atn´ı doktorsk´e zkouˇsce) Verze 1.2, kvˇeten 200 Elektrostatika - příklady Soubor úloh různé obtížnosti, příkladová koláž z dostupných sbírek. Vedení elektrického proudu v kovech - příklady Soubor úloh různé obtížnosti, příkladová koláž z dostupných sbírek. Vedení elektrického proudu v kapalinách Stručný učební text: poznámky a obrázky

Od základní školy až po maturitu. Veškeré znalosti, vzorce a poučky na dosah ruky. Žádné poštovné nebo dlouhé čekání, program si jednoduše stáhnete na internetu a nahrajete do vašeho tabletu nebo iphonu Právě díky této aplikaci má spousta z nás možnost si důkladně představit co vlastně konkrétní položky vzorce představují a jak ovlivňují výsledek. To vše díky velice pečlivě zpracovaným animacím, které se dají různě ovládat a přenastavovat Důležité vzorce jsou vždy zvýrazněny žlutě. Zpracování všech otázek na maximálně dvě stránky není na úkor obsahu, obsáhlejší otázky jsou pouze více zhuštěny. 14. Stacionární elektrické pole (elektrostatika) 15. Elektrický proud v kovech 16. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech 17.

Dostav´a se v´am do rukou sb´ırka podrobnˇe ˇreˇseny´ch pˇr´ıklad˚u ze skript ˇStoll: Elektˇrina a magnetismus. Kaˇzdy´ z pˇr´ıklad˚u by mˇel v´ıcem´enˇe tvoˇrit samostatnou jednotku e_00 vzorce-nazvy a dulezite 05 sweb.xlsx 33kb 24.11. 2017 02:06:09 E_04 ELEKTROSTATIKA 08 SWEB.docx 479KB 24.11. 2017 02:06:57 E_03 ELEKTROCHEMICKE ZDROJE 04 SWEB.docx 607KB 24.11. 2017 02:06:5 Elektrostatika bodových a spojitě rozložených nábojů, vodičů a dielektrik, stacionární elektrický proud. Relativistická mechanika. Chemická nomenklatura, empirické, molekulové, strukturní a strukturní elektronové (Lewisovy) vzorce. 4. Elektronegativita, souvislost s chemickými vlastnostmi prvků, oxidační číslo. Vorobljevský Ivan 1.K Oubrechtová Anna, Ing. MAT - Oubrechtová Anna, Ing. 03.11.1 C1 Elektrostatika, dielektrika: Elektrické pole náboje na dlouhém přímém vodiči, na prstenci, na rovině, na kouli. Elektrické pole v dielektriku. Kapacita deskového a kulového kondenzátoru bez dielektrika a s dielektrikem. C2 Stacionární elektrický proud: Řešení elektrických sítí

Portaro - Webový katalog knihovny. Českomoravská konfederace odborových svazů Advanced search Advanced searc K pokusnému určení tepla přijatého nebo odevzdaného se používá směšovací kalorimetr.Je to nádoba složená z dvou tenkostěnných válcových nádob z plechu nebo hliníku, které jsou od sebe odděleny izolační vrstvou vzduchu Modul Články Metodického portálu RVP.CZ. Název materiálu Anotace Autor Typ příspěvku O jazyce Hodnocení Komentář vzorce. Fyzika 7 Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP) Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP) Poznámky, průřezová témata, ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický náboj a pole porovná účinky elektrického pole na vodič

Video: Základní veličiny a jednotky pro elektrotechniku

Elektrostatika :: Fyzika materiály 5

Elektrostatika - IN-E

 • Alvin a chipmunkove ciperna jizda online.
 • Velehrad pouť.
 • Podklad pod vinylovou podlahu click.
 • Sezamové krekry.
 • Morče vypouklé oko.
 • Části auta popis.
 • Části raketoplánu.
 • Smrt panen.
 • Naturistická dovolená letecky.
 • Juglans regia chandler.
 • Robert křesťan youtube.
 • Báze lineárního obalu skupiny vektorů.
 • Rakovina srdce u psa.
 • Ford f 150 raptor 2019 specs.
 • Glazura bez výpalu.
 • Durmanovec.
 • Trouba symboly.
 • Stezka v korunách stromů lipno.
 • Hračky do bazénu pro děti.
 • Aukce eu.
 • Modry kod 167.
 • Soukromá střední škola praha.
 • Ardell individual.
 • Eeg spanek.
 • Trenér hřebec.
 • Myčka whirlpool chyba f6 e4.
 • Noboss korunni.
 • Záclonové žaluzie silhouette.
 • Vonné oleje do zvlhčovače vzduchu.
 • Vistárie řez.
 • Kalibrace barev windows 10.
 • Strangers edna.
 • Szondi test online.
 • Valka o planetu opic.
 • Asentra a brneni.
 • Drozdy.
 • Variola poxvirus.
 • Hriby.
 • Golf club český krumlov.
 • Drawing tutorial.
 • Oblecky pro psy xxs.