Home

Kvalitativní výzkum v pedagogice

Pedagogický výzkum v České republice je tvořen především na vysokých školách, na fakultách pedagogických, filozofických a někdy i přírodovědných a v institutech spadajících pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tato pracoviště se zaměřují na pedagogiku, oborové didaktiky či pedagogickou psychologii kvalitativní výzkum zaměřuje se na porozumění chování lidí v přirozeném prostředí, vytváří teorii, generuje hypotézy shromažďuje údaje o konkrétním chování lidí a o jeho kontextu, zaznamenává se a interpretuje, v průběhu výzkumu se vynořují hypotéz Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice: Název česky: Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice: Název anglicky: Curriculum for Qualitative Research in Education: Autoři: ŠVAŘÍČEK, Roman (203 Česko, garant) a Klára ŠEĎOVÁ (203 Česko). Vydání: První. Brno, 176 s. Skripta, 2007. Nakladatel.

Pedagogický výzkum - Wikipedi

1 KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PEDAGOGICE JAN HENDL Abstrakt: V příspěvku jsou charakterizovány základní přístupy vpedagogickém výzkumu. Podrobněji se probírají vybrané aspekty. Akční výzkum je forma aplikovaného výzkumu v sociálních vědách. Usiluje o změnu, není hodnotově neutrální a má politické konotace (Hendl, 2005). Je považován za důležitý prostředek změn v sociální realitě. Výzkumník v akčním výzkumu má rovnocenné postavení s aktéry výzkumu In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. Pietarinen, J., & Meriläinen, M. (2008). Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu málotřídní školy. Studia paedagogica, 13(1), 65-84. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát. 2.1 Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum? Téměř jako zaklínadlo zní z úst studentů zásadní dělení na kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. To je þasto svazuje, neboť mají tyto pojmy zkreslené - omezené jen na vybrané výzkumné postupy a techniky sběru dat. Přitom toto rozdělení není nutné uinit hned v úvod V takovém případě se jedná o kvantifikaci dat, na kterou mnozí metodologové upozorňují začínající kvalitativní výzkumníky: Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoli.

Úvod do pedagogiky Pedagogická fakult

 1. výzkum, evaluaní výzkum, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzku m, smíšený výzkum, metodologie, dedukce, indukce Po prostudování modulu budete schopni: 1. definovat klíové pojmy; 2. objasnit předmt a význam vdeckého zkoumání v pedagogice; 3
 2. ář při 15. konferenci ČAPV 2007.

Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice

Kvalitativní výzkum metod užívaných k uvolnění úzkostného dítěte učitelkami v mateřské škole. (Kristýna FOJTÍKOVÁ) Bakalářská práce, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta, 201 Studia Kinantropologica 1, 2000, 2, s.138-152 (české Budějovice) Kvalitativní výzkum v pedagogice sportu: Témata a metody. Qualitative research in sport pedagogy: themes and methods. Jan Hendl. Univerzita Karlova Praha, fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra kinantropologie a humanitních věd, oddělení metodologie. Souhrn

Projekt Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

 1. titativní výzkum), či základní vědecké otázky (kvalitativní výzkum). V rámci metodologického konceptuálního rámce je tedy nejprve určeno, co a jak se poznává. S tím v souladu musí být vybrána metodika, neboli soubor metod, které ukazují metodologickou cestu, tj. způsob poznávání, jímž se od určité
 2. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 3. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Kniha je výsledkem týmové práce názorově spřízněných autorů, kteří prezentují určitý pohled na kvalitativní přístup v pedagogice, přičemž tento pohled nepovažují za jediný možný. Rozmanitost v metodologických přístupech, tak jak je používají a.
 4. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách / Hlavní autor: Švaříček, Roman, 1978- Vydáno: (2014) [Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách] / Hlavní autor: Rodriguezová, Veronika, 1966
 5. V české pedagogice se užívá výrazu pedagog - člověk, V. ě. da a výzkum zabývající se vzd. kvalitativní . Konkrétní metody pedagogiky • Pozorování - cílevědomé a plánovité sledování jevu nebo osoby v jeho přirozených podmínkác
 6. ologicky označovaný, zejména druhy smíšeného výzkumu. V současnosti představuje smíšený výzkum samostatný směr, příp. hnutí (srov. Bergman, 2008). Smíšený výzkum přirozeně odpovídá výzkumným otázkám často kladeným v

Vlček, P. (2015). Srovnávací výzkum v pedagogice - některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace, 25(3), 394-412 Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. Ukázka textu Software pro kvalitativní výzkum Transcriber Program pro přepis nahrávek do textu (v programu lze přepnout do čeké verze) Třetí část představuje kvalitativní výzkum s využitím metod pojmového mapování, analýzy kresby dětí a interview s dětmi. V závěru této studie jsou představeny výsledky výzkumu a jsou popsány některé struktury dětských prekonceptů o dýchací, oběhové a trávicí soustavě

Vědecký výzkum v pedagogice. Metody lidského poznávání (Ch. Peirce). Pojem a fáze vědeckého výzkumu v pedagogice. Pedagogický výzkum v české republice a ve světě. Současné trendy pedagogického výzkumu ve světě. Výzkumy kvalitativně a kvantitativně orientované. Výběr prvků do výzkumných vzorků Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice / Další autoři: Švaříček, Roman, 1978-, Šeďová, Klára, 1974-Jazyk: Čeština: Vydáno: Brno : Masarykova univerzita, 2007: Vydání: V souladu s platnými vládními opatřeními je knihovna pro veřejnost uzavřena. Během uzavření je znemožněno zadávání.

CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : Základy kvantitativně orientovaného výzkumu.Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003. 199 s. ISBN 80-244-0765-5.. Vědecký výzkum v pedagogice a jeho hlavní fáze. Kvalitativní a kvantitativní výzkum v pedagogice Ekonomicko-správní fakulta : volný výběr : VĚD-223 : Filozofická fakult Zatímco v zahraničí existuje nepřeberné množství dobrých a špatných učebnic o kvalitativním výzkumu, v tuzemském prostředí máme k dispozici jen jednu špatnou. Tou je kniha Kvalitativní výzkum od Jana Hendla. Kniha obsahuje řadu terminologických nepřesností a její celková strukturace jí činí v praxi nepoužitelnou Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním průběhem výzkumu, který postupuje od návrhu projektu přes sběr dat k analýze a sepsání výzkumné zprávy Kvalitativní přístup definujeme jako proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubovkých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějících kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a.

Výzkum vc srovnávací a mezinárodní pedagogice u nás patřil v posledních desetiletích spíše k deficitní a málo rozvíjené oblasti (J. Průcha, 1990), a to v obou směrech své orientace: a) ve zprostředkování a analýze zahraniění situace; b) v naších vstupech do mezinárodního kontextu (E. Walterová, 1992) 2) rozpoznat a srovnat p řínos jednotlivých pojetí a model ů v ědy pro výzkum v pedagogice, 3) propojit teorie s metodologií a konkrétními metodami výzkumu v pedagogice, doloženo v předloženém projektu diserta ční práce, 4) popsat a srovnat metodologické p řístupy ke zkoumání pedagogické realit 2. Výzkum v pedagogice - hermeneutický vs. empirický (kvalitativní a kvantitativní výzkum). Etapy výzkumu (výzkumný problém, hypotézy/předpoklady, typy proměnných). 3. Sociometrie v pedagogickém výzkumu jako jedna z metod zjišťování a analýzy mezilidských vztahů. 4. Smysl a podmínky výchovy. Vychovatelnost člověka Request PDF | Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách / | Vyd. 1. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Akční výzkum - Wikipedi

 1. Klíčová slova: případová studie, pedagogicko-psychologický výzkum, kvalitativní přístup, smíšený přístup Anotace: Přehledové-metodologická studie je věnována těm případovým studiím, které jsou určeny pro výzkumné účely; ponechává stranou případové studie, jež se používají ve výuce
 2. vzdělávání a výchova. Je to vědní obor, který zahrnuje teorii i výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání. - kvantitativní x kvalitativní (podle povahy) -projektivní techniky - častěji než v pedagogice se užívají v psychologii a v lékařské diagnostice
 3. Teorie ovlivňující kvalitativní výzkum. Hermeneutika a interpretace ve vědě. Fenomenologická analýza. Narativní přístup. Dramaturgický přístup. Etnografický přístup. Teorie ovlivňující kvantitativní výzkum. Pozitivismus, neopozitivismus. Měření v pedagogickém výzkumu, jeho druhy a vlastnosti
 4. KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PEDAGOGICE JAN HENDL . ŽENA V OSTRAVSKÉM REGIONÁLNÍM TISKU V LETECH A REFLEXE SKUTEČNOSTI . Možnosti environmentálního vzdělávání v mimoškolní pedagogice . 75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika . Zpěvník Mešní zpěvy. Analýza a vyuţití v hudební pedagogice
 5. Můžete se přihlásit uživatelskou identitou z libovolné instituce ze seznamu Přihlašte se prostřednictvím zapojené knihovny nebo přes některou sociální síť ze seznamu Ostatní přihlášení (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub. či ORCID).. Jakmile se přihlásíte identitou ze zapojené knihovny, získáte přehled o svých aktivitách v dané knihovně a budete si v ní.
 6. áře . Analýza dat z pozorování . Biografický výzkum . Hloubkový rozhovor . Analýza výukové situace jako analýza komunikace. Východiska: Přirozené podmínky . Hledání hranic situace

Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie

 1. Z 390 Školní pedagogika (zk, 1/1, 2 kredity, podzim) Pedgogika jako věda o edukačních procesech (učební text k výuce tohoto předmětu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci společného základu učitelského studia, text bude průběžně modifikován
 2. Kvalitativní výzkum - charakteristika a srovnání s kvantitativním výzkumem. Postupy p ři kvalitativním výzkumu. Validita a reliabilita v kvalitativním výzkumu. Metody kvalitativního výzkumu (pozorování, interview, analýza produkt ů člov ěka). Tvorba teorie. Ak ční výzkum - charakteristika, fáze, metody
 3. áře, jednak je lze získat studiem informačních zdrojů zaměřených na pedagogický výzkum.
 4. GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996. CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. HENDL, J. Přehled statistických metod. Praha: Portál, 2004. MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006. Kvalitativní výzkum uvádí zjištění ve slovní podobě.
 5. Psychologie, pedagogika. Míra složitosti sociálních a sociálně psychických jevů a obtíže spojené s jejich poznáním jsou významné faktory, které určují, za bude realizován výzkum kvalitativní nebo kvantitativní ; Kvalitativní a kvantitativní výzkum v pedagogice. Měření ve výzkumu
 6. HENDL, J. Kvalitativní výzkum v pedagogice. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference České asociace pedagogického výzkumu pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5. - 7. září 2006. 1. vyd
 7. V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 573 032 400, emailem na: info@kfbz.cz, případně v chatu na našem webu. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách Roman Švaříček, Klára Šeďová a kol

Kvalitativni vyzkum v pedagogickych vedach by Flexibooks

ný kvalitativní výzkum. V tomto článku shrnujeme výsledky té části dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké pojetí oboru, jaké poslání sociální pedagogiky (Wroczyński, 1966) sociální pedagogice. V Československu byla v předlistopadové 14. Metody kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum - je, pokud jde o jeho zaměření, doplňkem výzkumu kvantitativního (né ve smyslu podřízené části).- jeho úkolem je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a sociálně psychických jevech, odhalovat.. Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a.

Multimediální technologie a jejich využití u žáků se

studiu): V pojetí p ředm ětu teorie a didaktiky SH nep ůjde o kvalitativní výzkum jako takový. Spíš je v kontextu s tím vhodn ější hovo řit o základech kvalitativní metodologie nebo - v určité mí ře up řesn ění - o kvalitativní analýze a hodnocení činnosti žáka (žák ů) a u čitele Fenomenologické zkoumání a biografický výzkum. Historický výzkum a akční výzkum. Rozhovor a dotazník v pedagogickém výzkumu. Pozorování v pedagogickém výzkumu. Didaktické testy. Sociometrie v pedagogickém výzkumu. Doporučená literatura. Gavora, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996. Gavora, P Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy. Příbuzné soubory: Bakalsk_prce_Klekov_Zdeka.pdf. Cílem mé bakalářská práce Kvalitativní výzkum integračních strategií a metod užívaných učitelkami MŠ ve vztahu k dětem z jiného etnika je poodhalení a zjištění, jakým způsobem KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PEDAGOGICE. Napsal uživatel Sabina Autratová. 09 z.

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. - Životopis Masarykova univerzit

V pedagogice, stejně jako v jiných přírodních a sociálních vědách, by mělo být pravidlem, že nové poznatky budou opřeny o vědecký výzkum. Na základě zkušeností ze zahraničí lze předpokládat, že se stále více učitelů bude zapojovat do aktivit výzkumné povahy V rámci každodenního jednání a chování, v interakcích s ostatními, žena konstruuje pořádek rodové příslušnosti (Bilden 1991). Wrightová uplatňuje tento pohled v pedagogice sportu (Wright, 1995). Při zkoumání problémů z pohledu popsaného paradigmatu se používají jak kvantitativní tak kvalitativní postupy Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky / Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Gavora, Peter, 1942-(Autor)Typ dokumentu

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. - CV Faculty of Arts M

Creswell (In Hendl, 2008) kvalitativní výzkum chápe jako proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. V kvalitativním výzkumu lze nalézt CO je předmětem výzkumu, JAKÉ metody se používají i KDE (v jakém prostředí) se odehrává Fenomenologický přístup v pedagogice (Patočka, Palouš, Michálek), hermeneutická filozofie Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. Švec, Š. et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientické a kvalitativněhumanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido. Winch, P. (2004). Idea. Metodologické publikace profesora Jana Hendla jsou českým pedagogům známé a jsou jimi využívané, zejména Kvalitativní výzkum (2016, 4. vyd.) či Přehled statistických metod (2015, také 4. vyd.) a další. V recenzované knize se spojilo úsilí dvou odborníků z Fakulty sociálních věd UK, kteří vypracovali excelentní metodologickou monografii využitelnou i v. doktorskou úroveň studia napříč všemi studijními programy v pedagogice, námi pre- typicky projevované skrze kvalitativní výzkum. výzkum pak není schopen se prosadit ve školské politice (Štech, 2012, s. 610), a tu-díž v praxi. Pedagogika jakožto vědní obor dosahuje v oblasti odborné publikačn

tu Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení litativním výzkumu v pedagogice. Kniha bude rozdě - lena na dvě části, na teoretické úvahy a na výzkumné zprávy z řešených kvalitativních výzkumů. Vydání monografie je plánováno na příští rok e-Pedagogium 2018, 18(3):36-43 | DOI: 10.5507/epd.2018.030 Připravenost pedagogických pracovníků základních škol na výuku dětí s Aspergerovým syndromem Zdeňka Kozáková, Veronika Pavlíčkov Kvalitativní výzkum . Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6. URL infoMORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001. 99 s. ISBN 80-85834-77-4

Výzkum uvedený v kapitolách 4, 5 a 6 probíhal v rámci projektu Výzkumná šetření zaměřená na sociálně znevýhodněné skupiny na PdF MU (MUNI/A/0741/2012). Výzkum uvedený v kapitolách 8 a 9 probíhal v rámci projektu GA ČR Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří. Vztah výchovy a náboženství v dějinách a v současnosti Obecná charakteristika a význam pedagogického výzkumu, kvantitativní a kvalitativní pedagogický výzkum Výchova a vzdělávání v moderní a postmoderní společnosti (proměny od moderní k postmoderní společnosti a jejich důsledky pro výchovu, změna vztahu učitelé. Kvalitativní výzkum, jak říká Hendl1, je uměním. O tom jsem se přesvědþila na vlastní kůži. ýást informací použitých v této práci jsem získala ze tří rozhovorů. Obsahem těchto rozhovorů jsou příběhy ze života mých respondentů. První rozhovor s Jiřím Plevkou st. byl uskuteþněn dne 5. května 2014 Kvalitativní výzkum limitů životního stylu u osob s chronickým onemocněním. Dizertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k rozvoji samostatného pedagogického uvažování banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky. Více informací najdeš v příručce Nejprve definuji kvalitativní výzkum v pedagogice a jeho přístupy. Ve svém výzkumu se zabývám etnografickou studií, a proto jsem zvolila etnografické metody sběru dat, zejména zúčastněné pozorování. Charakterizuji výzkumný vzorek třech mateřských škol v Bavorsku na základě analýzy školních dokumentů a pozorování..

6.4 Pedagogický výzkum - kvalitativní metodologie a kvantitativní metodologie 78. 6 Než začneme mluvit o pedagogice jako vědě o výchově a vzdě- V 15. století se rozšiřuje spisovný český jazyk a Jan Hus navr-huje změnu pravopisu Od začátku devatenáctého století se v pedagogice začaly provádět experimentální studie, které přispěly k rychlému rozvoji teorie vzdělávání a odborné přípravy. V současné době je výzkum prováděn celým systémem různých metod. Pedagogické metody . Pedagogika je věda, která se zabývá výchovou a výchovou dětí Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu z publikace Přehled pedagogiky od Jana Průchy, předního odborníka v oblasti pedagogické teorie a výzkumu. Autor práce rozděluje výzkum v pedagogice podle několika hledisek a následně tyto typy stručně charakterizuje

Vyhledáván

Kvalitativní výzkum je zaměřen na vyhledání vazeb a souvislostí urþitých þástí vědních oborů sociologie, pedagogiky a sociální psycho- logie, které se odráţí v metodách volených pro prevenci vzniku sociálně neţádoucích jevů Pedagogický výzkum, výzkumné techniky. Výběr relevantních výzkumných metod, charakteristika, možnosti aplikace. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v pedagogice, analýza silných a slabých stránek použité výzkumné techniky. b) Filozofický a historický kontext pedagogiky . J. A. Komenský a jeho pedagogicko-didaktický systém Kvalitativní výzkum v pedagogice - základní nástroje, postupy, metody + příklad aplikace 13. Konstruktivistická pedagogika - zacílení, nástroje, význam 14. Jednotné vzdělávací systémy - základní myšlenky + příklady (Švédsko, Finsko

v kvalitativní metodologii (popíšeme případ, případy, hledáme souvislosti a na základě vysledovaných souvislostí a jevů můžeme zaþít tvořit teorii). Pro naše potřeby je kazuistika především studijním materiálem. Uit se při tom můžeme v průběhu její tvorby, ale i při práci s kazuistikou jako hotovým produktem Nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Vychází elektronicky čtyřikrát ročně na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických Trh práce v ČR. Nezaměstnanost. Mobilita pracovních sil, zaměstnavatelnost. Kognitariát, vzdělanostní exkluze. Výzkum v pedagogice a andragogice. Kvantitativní a kvalitativní výzkum, příklady využití. Vybrané aktuální přístupy (biografická metoda). Stav výzkumu ve vědách o výchově v ČR Předmět připravuje studenty na samostatné provádění jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu v pedagogice, a to v souvislosti s řešením diplomového úkolu. Rozvíjí schopnosti studentů formulovat problém, stanovit cíle výzkumného šetření, zvolit adekvátní postupy a metody zpracování, zvážit charakter.

výzkum etické principy hypotézy dotazník pedagogika etika Obsah: 1. Vstupní informace k předmětu -4-2. Přehled témat předmětu -5-3. Výzkum - jeho předmět a úkoly -6-4. Etické principy ve výzkumu -11-5. Příprava a plánování výzkumu -14-6. Kvalitativně a kvantitativně orientovaný výzkum -17-7. Identifikace a vymezení. V teoretické části se zabývám a popisuji speciální pedagogiku, terapeutické techniky a arteterapii. V praktické části se zaměřuji na kvalitativní výzkum arteterapie, který byl zprostředkován pomocí zúčastněného pozorování v Občanském sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION Metodologie historického výzkumu Typy komparace: kvantitativní - kvalitativní pozitivistický - hermeneutický kvantifikace, statistika - porozumění, pochopení chronologická = srovnávání následných faktů - geneze (např. vývoj VČ aktivit a chápání VČ) synchronní = porovnávání faktů v téže době v různých. V teoretické þásti se zabývám a popisuji speciální pedagogiku, terapeutické techniky a arteterapii. V praktické þásti se zaměřuji na kvalitativní výzkum arteterapie, který byl zprostředkován pomocí zúastněného pozorování v Obanském sdruţení rodiþů a přátel dětí s handicapem ORION. KLÍČOVÁ SLOV Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím.

Experiment v pedagogice, jeho druhy, zpracování a interpretace. 10. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: filozofické základy, metodologická východiska (antropologie, chicagská škola, pragmatismus, symbolický interakcionismus). 11. Kritéria kvality v kvalitativním výzkumu 1. Kvalitativní výzkum jako jedna z možností zkoumání řízení a managementu. Cíl a význam kvali-tativního výzkumu v oblasti řízení. Nejvhodnější rámcové uspořádání (designy) kvalitativního vý-zkumu v oblasti řízení. Uvedení jedné modelové situace na kvalitativní výzkum zaměřený na řízení. 2 KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PEDAGOGICE JAN HENDL Abstrakt: V příspěvku jsou charakterizovány základní přístupy v pedagogickém výzkumu. Podrobněji se probírají vybrané aspekty kvalitativní výzkumné strategie V p řednesených p řísp ěvcích v sekci Teorie a metoda v pedagogice bylo prokázáno, že peda-gogický výzkum je spojnicí mezi teorií a praxí, a to jak s praxí výzkumnou, tak praxí vzd ělá-vací. Pedagogický výzkum je p říležitostí ke vzájemné spolupráci teoretik ů, výzkumník ů i praktik ů

Kvalitativní přístup ve výzkumu v pedagogice sport

5. Změny konceptu portrétního zobrazení v pozdním středověku a v renesanci (kvalitativní výzkum). 6. Paměť místa. Reflexe kulturní historie a výtvarného umění regionu ve vztahu k mezioborovým potřebám edukace (kvalitativní historický výzkum). Školitel: Doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D. 10 Postavení pedagogiky v demokratické společnosti. Humanistická filozofická východiska v současné pedagogice. Kritika soudobé školy jako celosvětový problém. Dilemata ve výchově: moc, autorita a svoboda, kázeň a demokracie, rodové stereotypy atd. Jedinec a společnost - vztahy mezi individuálním a sociálním ve výchově

Hledejte: svaricek-sedova-kvalitativni-vyzkum-v-pedagogice

v pedagogice se už léta jeví jako určující koncept praxe (Višňovský, Je třeba nastartovat systematický výzkum způsobů, jak se tyto programy v různých edukačních podmínkách vlastně zavádějí. kvalitativní, smíšený přístup Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice / Roman Švaříček, Klára Šeďová (eds.) -- OLA001 1-190.83 Výzva Inovace v pedagogice usiluje o to, aby byly zavedeny inovace, které obohatí stávající metody/formy výuky o nové prvky (v MŠ/ZŠ/SŠ). Tyto nové prvky/inovace v rámci projektu a akčního výzkumu ověříte a výstupem bude, že inovovaná metoda/forma bude moci být využívána i dalšími školami v rámci ČR

Edice Gymnasionu | Gymnasion

Praktickou þást tvoří kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru s þeskými klinickými logopedy, jehož pedagogice v ýR. Jedná se především o jazykové patologie, které u nás je lingvistický výzkum afázií zatím v poþátcích (Vávrů, 2010). Podle méh Také další autoři připisují výukovému cíli v pedagogice klíčové postavení, například v úsilí o modernizaci vyučování, a vidí v něm nejpodstatnější pedagogickou kategorii (viz Vališová, Kasíková, 2011). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367- Seznamuje s několika předními osobnostmi církve. V empirické části je zrealizovaný kvalitativní výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů, jehož cílem bylo zjistit, jak a komu církev pomáhá a jaký je přínos církve sociální pedagogice. dc.format: 124: dc.format.extent: 2222876: dc.language.iso: cs: dc.publishe Kvalitativní výzkum v pedagogice v ČR. Kučera, M.: Prezentace pedagogického kvalitativního výzkumu: Formy citu v pubertální třídě. Přednášky z konference Kvalitativní výzkum v pedagogice, v psychologii a v sociologii v ČR, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, 21. 6. 2002 Ke všem těmto procesům může napomoci text publikace, který pracuje s argumenty pro využití případové studie jako autonomní nebo komplementární metody kvalitativní výzkumné strategie. 1. vydání, Publikováno: 2019, vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomou

v pedagogice, jednotlivé etapy vědeckého poznávání, výzkumné metody a techniky pedagogického výzkumu. Odborná literatura CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc: PdF UP, 2006. ISBN 80-244- Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313- e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2019. Andrysová P., Chudý Š. Comparative Analysis of Teacher Education Programmes in Selected Countries. Turkish Online Journal of Educational Technology. Kvalitativní výzkum v soc. pedagogice: KPG/KKVL@ ZS: Př. Metody chemického výzkumu a jejich aplikace v oblasti výuky (výzkum tvorby a inovace výukových experimentů, chemie materiálů, bioorganické modely). Kvantitativní a kvalitativní výzkum v chemickém vzdlávání. Smíšená metodologie M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: VUP, 1998. KERLINGER, F. N.: Základy výzkumu. Metody kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu v pedagogice (základní charakteristika vybraných metod a jejich použití). 4. Faktory formování lidského jedince - biologické faktory, prostředí, výchova. Pedagogická HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace Publikace navazuje na Přehled statistických metod od Jana Hendla a ukazuje na široké využití statistiky a statistických metod v různých oborech a oblastech lidského života. Prvních pět kapitol představuje jednoduše pojatou učebnici základů sběru, analýzy a interpretace statistických dat. Autoři dalších kapitol popisují, jak je statistika využívána v řízení státu.

v pedagogice M. Montessori je ve výzkumné části pojato komplexně - v zaměření na formální, Kvalitativní analýza si určila pět základních kódů. Následuje popis 22knižně vydaných publikací srovnatelný výzkum byl autorem ověřován ještě v roce 2017. Tuto část ukončuje Závěr empirické části(8.kap. - Vědecký výzkum v sociální pedagogice, jeho hlavní druhy a fáze. - Výzkumy kvantitativně a kvalitativně orientované. - Stanovení problému a jeho formulace. Předběžná teoretická analýza problému. - Pravidla pro správnou formulaci hypotéz. Nejčastější chyby při formulaci hypotéz Prezentuje metodologické postupy a závěry z kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu. Klíčová slova: kooperace, kooperativní vyučování, kooperativní učení, metodologie, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum. Abstract: The paper deals with a research of cooperative learning and teaching in lower secondary schools Typy výzkumů v pedagogice; kvantitativně a kvalitativně orientovaný výzkum, jejich teoretická a metodologická východiska (dotace 1/1) 6. Kvantitativně orientovaný výzkum (typy proměnných, hypotézy, výzkumný soubor, validita a reliabilita výzkumného nástroje, výzkumné metody využívané v kvantitativním výzkumu a jejich. Diagnostické přístupy a metody v pedagogice. Hodnocení jako pedagogický problém. Zkoušení, příprava na ústní a písemné zkoušení. Didaktický test a problematika jeho R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-. ŠVEC, Š. aj. Metodologie věd o výchově. v knihovně, a tak jsem podnikl menší pátrání a došel k následujícímu seznamu podtitulů konferencí, které se svým způsobem tematicky promítly i do obsahu příslušných sborníků: 0. Legendární ročník onehdy a onde v Brně I. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí - 2000 Brn

 • Dozraje utržený meloun.
 • Windows official wallpapers.
 • Zpátky do minulosti film.
 • Rudy mancuso circle of love.
 • Otrokarske lode.
 • Pravidla rozlučky se svobodou.
 • Zanet spojivek alkohol.
 • Jedle korejská semena.
 • Mamma mia natural enhancement.
 • Dva potraty po sobe.
 • Je mi 16.
 • 1. století.
 • Microsoft tapety windows 7.
 • Yamaha xt 660 z tenere doplnky.
 • Kppp.
 • Azalka venkovní.
 • Plastový nábytek pro panenky.
 • Lavova lampa zelena.
 • Pohoří sardinie.
 • Hornbach psí bouda.
 • Baterie typy.
 • Muzeum kon tiki.
 • Může nezisková organizace vystavit fakturu.
 • Brabus 800.
 • Rovnoběžník.
 • Karosa šd 11 super lux.
 • Chord electronics.
 • Evropa 2 maturak 2018.
 • Morbidní obezita wiki.
 • Treláže prodej.
 • Čtyřlístek č.1 cena.
 • Cerna ruze tetovani vyznam.
 • Lewis hamilton vegan.
 • New york ceny.
 • Hledám basistu.
 • S čerty nejsou žerty ke stažení zdarma.
 • Vystouplé oko.
 • Stihl 500i.
 • Jak napsat emoji na pc.
 • Před soumrakem film.
 • Jak smazat cookies chrome.