Home

Pojmy biologie člověka

***Virulence parazitů - Biomach, výpisky z biologie

Základní pojmy - Biomach, výpisky z biologie

 1. obecná biologie | buněčná a molekulární biologie | mikrobiologie a virologie | biologie protist | biologie rostlin a hub | biologie živočichů | biologie člověka | genetika | ekologie a ochrana přírod
 2. Metody biologického studia a výzkumu. Pozorování, tj. sledování organismů v přirozené situaci, bez zásahu do daného jevu.Obvykle probíhá přímo nebo s využitím přístrojů (lupa, mikroskop, dalekohled, kamera ad.). Značnou výhodou této metody je zachycení přirozeného chování organismů
 3. Významní vědci a objevitelé - test (01_Pr8_multi) Infekční nemoci - pojmy (17_Pr8_multi) Úvod do biologie člověka - test (58_Pr8_multi) Výzkum člověka v pojmech - křížovka (61_Pr8_multi
Popis tela cloveka v anglictine | NEJRYCHLEJŠÍ

Základní pojmy genetiky. Znak - jednotlivá vlastnost organismu, vznik realizací genetické informace, výsledkem metabolických reakcí, morfologický, funkční, duševní Znaky všech jedinců téhož druhu stejné, individuálně se liší Kvalitativní (několik rozdílných variant) a kvantitativní (plynulá řada) znak 1 Biologie člověka a lékařské vědy Biologie je věda o živých organismech a je součástí přírodních věd. Biologické a společenské vědy spojují lékařské vědy. Biologické vědy můžeme rozdělit namorfologické a funkční. Morfologické obory stu-dují tvar, vývoj a stavbu živých organismů. Náleží sem například ana Základní ekologické pojmy: Životní prostředí je prostor, který svými vlastnostmi a podmínkami umožňuje organismům v něm žít, vyvíjet se a rozmnožovat.. Ekologie je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem (2. polovina 19 století, Ernst Haeckel, jako samostatný vědní obor se rozvíjí až ve 20. století

Základní pojmy v biologii - EDUCAnet Ostrav

Biologie člověka - Biomach, výpisky z biologie

Biologie člověka 2 úzce navazuje na učebnici Biologie člověka 1 obdobnou strukturou textu, číslování i tematické vymezení kapitol je v obou knihách shodné. Souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky (souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky Pojmy: kostnatění, kost, chrupavka, tvary kostí, spojení kostí. Kostra člověka: osová kostra (kostra lebky, kostra trupu - kostra hrudníku, páteř), kostra horní a dolní končetiny. Svalová soustava Kosterní svalstvo (příčně pruhované) zabezpečuje pohyb celé kostry. Umožňuje člověku chůzi, běh, sko Biologie . Úvod Rostliny Živočichové Houby Neurčené druhy Termíny a pojmy Kapitoly z biologie. Biologické termíny a pojmy Biologie člověka 2 úzce navazuje na učebnici Biologie člověka 1 obdobnou strukturou textu, číslování i tematické vymezení kapitol je v obou knihách shodné. Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší. Dějiny biologie: Eukaryotická - rostlinná buňka a pletiva pro 1. ročník EVOLUCE ČLOVĚKA: Genetika - základní pojmy Mendelovské genetiky pro zkoušení Genetika 1: Genetika 2 4. ročník Gentické příklady 4. ročník Geologie - kvarta: houby (FUNGI) klasifikační test Houby (Porifera) opakovací test - 2. roční

V roce 2016 vyšlo druhé, aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka). V učebnici byla zaktualizována kapitola PŘÍLOHA - PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy v ní uvedené odpovídají standardům (Guidelines 2015) a celý text je zkontrolovaný od MUDr Biologie Úvod Rostliny Živočichové Houby Neurčené druhy Termíny a pojmy Kapitoly z biologie Obecná biologie, genetika Botanika Zoologie Biologie člověka Houby a lišejníky Mikrobiologi BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání - je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu. Ve tkáních dochází k oxidaci organických látek, přičemž se uvolňuje energie

Biologie člověka 1 . Titul: Biologie člověka 1 Autor: E. Kočárek Nakladatel: Scientia - pedagogické nakl.Rok vydání: 201005 Počet stran: 328 Jazyk: CZE Biologie člověka 1 - E. Kočárek Dobrá znalost biologie člověka, která je nedílnou součástí učiva na všech středních školách, je také nezbytným předpokladem pro vysokoškolské studium medicíny, farmacie, odborné. Prodám učebnici biologie člověka, jako nová, téměř nepoužitá. Původní cena 179,-, prodám za 80,-. Možnost osobního předání v Sedlčanech,popřípadě okolí Kolína, Uhlírských Janovic. Možnost zaslat přes zásilkovnu po zaplacení na účet U člověka je navíc zvláštností, že se často kříží (tedy spíše křížil - v minulosti) pouze s jedinci z určité populace (stejný národ, společenská vrstva, jedinci stejného vyznání), naopak dnes má díky moderním dopravním prostředkům takové možnosti migrace, které žádné jiné zvíře nemá

Biologie člověka

Ekologie - pojmy • abiotické : ~ podmínky ( faktory ) - podmínky prostředí určené neživou složkou prostředí ( klima, složení půdy) • acidofilní : ~ organismy - vyskytující se na kyselých půdách ( vřes, azalky ) • adaptace : přizpůsobení se prostředí • afotická : ~ vrstva vody - neprosvětlen Biologie člověka - soubor maturitních otázek. Práce obsahuje 15 vypracovaných otázek z biologie člověka, které se zabývají hormonální, kožní, nervovou, dýchací, rozmnožovací, vylučovací, kosterní a svalovou soustavou. Práce vysvětluje základní pojmy týkající se buňky. Buňka a základ života, nejjednodušší. Biologie člověka FEKT-MBCL Ak. rok: 2019/2020 Předmět prezentuje průřez anatomií a fyziologií člověka, základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů

Základní pojmy genetiky - biologie, online sešit

Biologie člověka - cévní soustava - osmisměrka (pozn.: pojmy a zkratky, které máte vyškrtat, objasněte Biologie pro gymnázia. 9. vydání., 2007. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2007. 574 s. ISBN: 978-80-7182-213-4. Příloha: Homo habilis Téma přírodní látky povinné vzorce, pojmy, rovnice Evoluce Taxonomie Binominální nomenklatura Taxon Jméno rodové Jméno druhové Základní taxonomické jednotky Paleontologie Antropologi Otázka původu člověka fascinovala lidstvo již od pradávna. Snad každá kultura si vznik člověka nějakým způsobem vysvětlovala. Vesměs šlo o různé, více či méně fantastické, kreační teorie, kde většinou primární roli zastával Bůh, nebo hned Bohů několik Biologie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Plody, semena a jejich šíření. Rozšiřování plodů a semen. Kdyby rostliny rostly příbliž blízko sebe, navzájem by si braly živiny, světlo a prostor

BIOLOGICKÉ POZNATKY VE STAROVĚKU A ANTICE. STAROVĚKÝ EGYPT: hlavně znalosti lidské anatomie (možná díky balzamování) a vývojové biologie (kompletní vývoj vrubouna posvátného, vznik masařky z červa žijícího v mase, vývoj žab z pulců); STAROVĚKÁ INDIE: vysoká úroveň chirurgie (operace močových kamenů i očních zákalů), pitvy lidských těl (ovšem neřezalo se. Prezentace obsahující základní pojmy z genetiky a Mendelovy zákony. Vazba genů. Prezentace o vazbě genů. Historický vývoj člověka. Prezentace o historickém vývoji člověka a jeho evolučních předků. Genetika-biologie - internetová učebnice genetiky. Aktuální genetika - učetnice genetiky pro studenty 1. LF UK v Praz obsahující téměř 1400 pojmů. Všechny pojmy byly vybírány s ohledem na jejich potřebnost pro výuku biologie člověka na základních, střed-ních i vysokých školách. Poté byly zahájeny práce na elicitaci (vyhledání a shromáždění) příslušných znaků českého znakového jazyka, kter Cytologie (řecky kytos - buňka + lat. logos - věda), též buněčná biologie je věda zabývající se studiem buněk.To zahrnuje anatomii buněk a (organel a dalších struktur), jejich fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu, jemuž náleží, a především pak buněčný cyklus, dělení a smrt buňky.. Cytologie je jen jedním z biologických. Maturitní témata z biologie. Základní ekologické pojmy. Vztah organismu a prostředí. Člověk a prostředí. Vznik a vývoj života na Zemi. Evoluce rostlin, živočichů a člověka. Paleontologie. Buňka. Charakteristika mnohobuněčných organismů - tkáně, pletiva, organogeneze. Viry a prokaryota. Nižší a výtrusné rostliny

BIOLOGIE ČLOVĚKA ANTROPOGENEZE ZAČALA PŘED 15 MILIONY LETY SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Antropogeneze * Homo sapiens - taxonomie Kmen: Strunatci Podkmen: Obratlovci Nadtřída: Čelistnantci třída: Savci Řád: Primáti Podřád: Vyšší primáti Rod: Člověk Druh: Člověk rozumný a moudrý SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Antropogeneze * Evoluce člověka. Otázky ke zkoušce z Biologie člověka 1. Biologické vědy, obecné znaky živé hmoty. Ontogeneze člověka. Buňka. Stavební hierarchie organismu. 2. Dělení buněk. Nebuněčné formy živých soustav. Trávicí systém - obecná stavba stěny trávicí trubice, dutina ústní. 3. Osmóza. Základní genetické pojmy. Jícen, žaludek. 4

Biologie člověka - tabulka - trávení živin Biologie člověka - tělní tekutiny Biologie člověka - trávicí soustava Základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory jejich význam. Princip činnosti transformátoru,význam, zvláštní transformátor Biologie člověka 2 úzce navazuje na učebnici Biologie člověka 1 obdobnou strukturou textu, číslování i tematické vymezení kapitol je v obou knihách shodné. Souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice:.

Pojmy v medicine 15 Alzheimerova choroba 10 Denní motýli 10 Koala 15 Názvy specializovaných oborů 10 Biologie a její odvětví 15 Lasicovité šelmy 10 Přijímačky na SŠ z biologie člověka 15 Ptáci - pěvci 15 Přírodopis pro 6.třídu 15 Italský chrtík a bígl 1 Učebnice BIOLOGIE představuje hlavní výuková témata, která jsou řazená samostatně, ne dle jednotlivých ročníků a to z důvodu, že se probíraná témata vzhledem k ŠVP jednotlivých škol mohou ročníkově lišit. Učebnice je vhodná pro žáky a učitele různých typů středních škol BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Vysvětlete pojmy flexe, extenze, rotace, abdukce, addukce, supinace a pronace. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Svalová kosterní soustava * Opakování Zopakujte si základní svalové skupiny: svaly hlavy a krku svaly hrudníku svaly břicha svaly zad a šíje svaly končetin SOŠS a. Popis. Souhrn učiva - ochrana zdraví - klíčové pojmy - testové otázky. Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text - motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý.

Základní pojmy; Metabolismus sacharidů; Metabolismus triacylglycerolů; Metabolismus bílkovin; Citrátový cyklus; Vztahy mezi metabolismy; Lokalizace pochodů v buňce . Výukové materiály ke kapitole Metabolismus. Studijní text k celé kapitole (pdf) 1. Kompletní výukový materiál - prezentace Trávení a metabolismus přírodních. Biologie - biologie člověka a obecná biologie; Encyklopedie - mají stejné použití jako slovníky, jednotlivé pojmy jsou zde vysvětleny obsáhleji; Učebnice - v učebnici lze nalézt vedle základního textu i poznámky, odkazy na odbornou literaturu, zajímavosti. Tématicky navazují na druh a zaměření studi BI - Biologie - základní pojmy genetiky, molekulární dědičnost, přenos a vyjádření genu, mono- a dihybridismus CJ - Český jazyk - Základní pravopisné jevy CJ - Český jazyk - Základní principy českého pravopis

Biologie kvarta minerály vysvětlí pojmy: nerost a hornina a rozdíl mezi nimi rozliší prvky souměrnosti krystalu orientuje se ve stupnici tvrdosti vývoj vlivu člověka na prostředí charakterizuje historický vývoj vlivu člověka na prostředí

Z jarních luhů a hájů - Biomach, výpisky z biologieFOTOGALERIE: Botanická zahrada PřF UK - Biomach, výpisky z

Úvod do biologie člověka FEKT-BPC-UBC Ak. rok: 2020/2021 Předmět prezentuje průřez anatomií a fyziologií člověka, základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů Biologie - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . - stavba a funkce hormonální soustavy člověka- pojmy: hyperfunkce, hypofunkce . Rozmnožovací soustava- fylogeneze rozmnožování (pohlavní a nepohlavní rozmnožování, hermafroditismus.

Biologie člověka - trávicí soustava - osmisměrka Pozn.: Slova, která máte vyškrtat, tvoří správně utvořené pojmy nebo doplňují tvrzení. Pojmy si nejprve napište do připravených prázdných řádků. Chemické značky prvků hledejte nakonec Biologie ø 64.9% / 4091 × vyzkoušeno; Kostra člověka Biologie ø 92% / 19178 × vyzkoušeno; Kostra člověka (2.) Biologie ø 69.2% / 28014 × vyzkoušeno; Anatomie člověka latinsky Biologie ø 75.9% / 26421 × vyzkoušeno; biologické pojmy Biologie ø 86.9% / 1316 × vyzkoušeno; Kostra lidského těla Biologie ø 83.8% / 8455. Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí.. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak jsou tyto produkty rozdělovány mezi jednotlivé osoby a. Předmět: Biologie Náplň: Biologie člověka, člověk a zdraví Třída: Tercie Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Dataprojektor Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) Průřezová témata Poznámky Etologie chování obratlovců a rozeznává Porovnává různou složitost základní typy vrozeného a naučeného chován

Ekologie a životní prostředí - Základní ekologické pojmy

 1. MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 1. vyd. Praha: SPN, 1993. 263 s. ISBN 80-04-23795-9. TROJAN, S. Atlas biologie člověka: 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu + 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. Praha: Scientia, 2002. 56 s. ISBN 80-7183-257-X
 2. Jméno práce: Význam filozofie pro dnešního člověka. Slohový útvar: Úvaha. Přidal(a): Kaldoreiki . Význam filosofie v životě člověka v současnosti se o mnoho nezměnil od dob kdy počínali vznikat první známky náboženství. Lidé si už od nepaměti kladou téměř totožné otázky. Otázky hlavní pro vědu poznání.
 3. Biologie člověka 1 - somatologie,antropologie,fyziologie,imunologie. Běžná cena. 397 Kč Naše cena. 378 Kč Nakladatelství. Scientia Biologie člověka 2 - souhrn, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky. Běžná cena. 271 Kč Naše cena. 258 Kč.
 4. Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv

Předmět: Biologie Náplň: Biologie člověka Třída: Třetí ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: ACTIV Board, laboratoř, didaktické pomůcky Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) Průřezová témata Poznámky Anatomie a fyziologie člověka Vysvětlí pojmy Využívá znalostí o orgánovýc Biologie člověka pro učitele . Nové vydání úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období Kategorie: Biologie. Oběhová soustava rostlin a živočichů včetně člověka. Oběhová soustava rostlin a živočichů včetně člověka Rostliny - Zásobování vodou - skrze kořenové vlášení + regulace díky hydatodám (odpar z listů) - Vedení roztoků = vodivá pletiva - Provazce protáhlých buněk prochází kořenem. Specifikace Přírodopis 8 - Biologie člověka učebnice. Popis produktu. pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou. Tyto učebnice jsou zpracovány také interaktivní formou

MO 1 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY, DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Základní ekonomické pojmy Ekonomie věda zabývající se tím, jak společnost využívá omezené zdroje k výrobě užitečných statků, které slouží k uspokojování potřeb,a jak tyto statky rozdělit mezi různé skupiny občan biologie člověka (stavba a funkce orgánových soustav) zdraví a nemoc 1 Ekologie 6 hodin vysvětlí základní ekologické pojmy; charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy); charakterizuje základní vztahy mez Souhrn učiva - ochrana zdraví - klíčové pojmy - testové otázky. Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovan.. Uveďte pojmy, které se týkají FYZIOLOGICKÉHO zakřivení páteře? hrudní skoliosa. krční a bederní lordóza. hrudní a křížová kyfosa. Biologie člověka(2.) Biologie ø 54.3% / 2413 × vyzkoušeno; Biologie člověka (C2) Biologie ø 50.8% / 2181 × vyzkoušeno; Biologie člověka (B

Biologie člověka (3

Biologie Předmět Biologie (BI) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BI - Biologie Učební text ke stažení Rozšířený text obsahující řadu zajímavých doplňujících článků z ekologie a příbuzných oborů.Vhodný i jako námět pro referáty. ekologie.doc (6,9 MB) Zkrácený text obsahující učivo vyplývající ze ŠVP. ekologie zkrac.doc (813 kB Biologie člověka 2 . Souhrn učiva - ochrana zdraví - klíčové pojmy - testové otázky. Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text - motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových.

Biologie člověka - Soustavy člověka - Dýchací soustav

interaktivní výuková aplikace Můj pracovní sešit vytvořena pro dva přírodovědné předměty - biologii(přírodověda) a zeměpis(geografie). Aplikace pokrývá plný rozsah výuky zeměpisu a biologie na gymnáziu a jiných školách • Biologie člověka index • - stránky věnované biologii, vědnímu oboru zabývajícímu se organismy a vším, co s nimi souvisí. Najdete zde nejen popis člověka, ale i zvířat. Nejdříve těch, která člověk domestikoval. Posunout na obsa

Biologie - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Genetika: Slovníček pojmů - Masaryk Universit

 1. Přírodopis 8 - Biologie člověka (pracovní sešit) (8-32) Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků
 2. Biologie. Biologie je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy a jejich vzájemné vztahy i vztahy k životnímu prostředí. Biologické vědy. Rozdělení biologických věd Základní metody vědeckého výzkum
 3. Smyslová soustava člověka. 22. Transport látek přes buněčnou membránu, rozmnožování buněk (mitóza, meióza) - buněčný cyklus. 23. Molekulární základy dědičnosti a cytogenetika. 24. Genetika organismů - základní pojmy, Mendlovy zákony. 25. Genetika organismů, genetika člověka
 4. Základní etické pojmy: zlo - něco, co škodí, zraňuje . v zlo jako podstata vlastně neexistuje - v některém případě může fungovat pozitivně - záleží na úhlu pohledu člověka - metafyzické - nedostatek dobra nebo jeho pnutí nesprávným směre
 5. ární práce; Poruchy.

Biologie člověka Knihy

VZkB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 Pedagogická fakulta jaro 2018 Rozsah Infekční choroby (základní pojmy, základy mikrobiologie, přehled nejčastějších infekčních chorob - kapénkové infekce, alimentární nákazy, paraziti) Obsah cvičení: 1. Kosterní soustava - modely kostí, kostra Ekologie (z řeckého: οἶκος obydlí A -λογία, nauka) je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatků mnoha vědních disciplín. Zahrnuje studium interakcí organismů, které mají jak mezi sebou navzájem, tak těch, jež mají mezi jinými organismy i.

Kniha: Biologie člověka 2 - Eduard Kočárek Knihy

Souhrn učiva - ochrana zdraví - klíčové pojmy - testové otázky Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text - motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad. Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi souhrnného textu ke všem tematickým celkům probíraným v učebnici), a jednak zařazením pasáží týkajících se ochrany zdraví je kniha. Odmaturuj! z biologie představuje druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj. viry a prokaryotickými organismy, protisty, rostlinami, houbami, biologií člověka, genetikou a ekologií. Druhé, přepracované vydání přináší nové informace o změnách v taxonomii organismů, blíže se zabývá poruchami a. Biologie, Tělesná výchova Cílová skupina: 1. ročník oboru ošetřovatel Přiřaď k sobě správné pojmy: kyfóza druhý krční obratel lordóza prohnutí páteře dozadu 2. ČERNÍK, Vladimír. BIČÍK, Vítězslav. MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 3, Biologie člověka se základy etologie a genetiky. 1.vyd. SPN Praha,:2003. Biologie Výchozí úroveň studentů: způsoby rozmnožování a virové infekce, základní pojmy (virion, kapsid, viroidy, priony), systematika virů (DNA a RNA viry), příklady virových onemocnění Úvod do anatomie člověka - orgánové soustavy Úvod do anatomie člověka - orgánové soustavy.

Po kapitole o ontogenezi člověka - od zygoty přes novorozence po dospělého jedince - přichází třetí obsáhlá kapitola: integrovaný přehled základů systémové anatomie a fyziologie všech orgánových soustav lidského těla. (ideálně etymologicky) pojmy, se kterými biologie pracuje Biologie člověka - Eduard Kočárek: Moderní, poutavou a přehlednou formou shrnuje základní znalosti a pojmy z biologie člověka. Příprava pro otázky k maturitě z biologie, přijímacím zkouškám na vysoké školy přírodovědeckého zaměření Pojmy antropocentrismus a biocentrismus, rozpracované v Obžalobě člověka, patří ke klíčovým pojmům její filosofie. Sávitrí konstatuje, že Západ (jímž rozumí bělošské země a semitský svět) se až na několik výrazných výjimek, jako bylo vegetariánské učení pýthagorejců či zooetika nacionálního. Odmaturuj! z biologie představuje druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj. blíže se zabývá poruchami a nemocemi orgánových soustav člověka, zásadami první pomoci a aktuálními globálními problémy. K obsahovým změnám došlo také v tematickém celku Genetika. důležité pojmy jsou v textu. Biologie člověka 2 je praktickým průvodcem k učebnici Biologie člověka 1, který by měl usnadnit studentům gymnázií a středních zdravotních škol přípravu na výuku.Proto každá kapitola začíná souhrnem učiva k danému tematickému celku (podrobně probraném v prvním dílu) a končí výběrem modelových testových otázek, které by měly napomoci studentům při.

Biologické termíny a pojmy - Nabl

 1. Témata k nostrifikační zkoušce z biologie 1. Buňka základní genetické pojmy-gen, genotyp, znak, fenotyp, dědičnost, proměnlivost rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus těhotenství a mateřský organismus, období života člověka 12
 2. Biologie člověka 1 /Biologie pro gymnázia/ - Kočárek Eduard - 165x235 mm, brožovaná. somatologie - antropologie - fyziologie - imunologie. Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text - motiva..
 3. Trávicí soustava je zařazena v RVP pro gymnázia (2007) jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, části Biologie člověka.V očekávaných výstupech má žák využívat znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle a posoudit faktory, které ho ovlivňují pozitivně i negativně
 4. X.1.A - Biologie 1 Charakteristika předmětu: BIOLOGIE v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Biologie je součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Umožňuje poznávat přírodu jako celek na základě znalostí jednotlivých druhů organismů a vztahů mezi nimi. Zabývá se i vlivem člověka na přírodu
 5. 1.Úvod do studia biologie, chemické složení živých organismů. 2.Nebuněčné formy - viry. Základní pojmy. Mendelovy a Morganovy zákony. Spontánní a indukované. Reparační mechanismy buněk. 8. Cytogenetika a klinická genetika člověka. Genetické patologické stavy. 9. Základy molekulární biologie - struktura.
 6. psyché (duše) + logos (věda) v 19. století se vydělila z filozofie (Darwinova evoluční teorie (Psychologie jako věda, Psychologie referát
 7. Téma č. 1: Uspořádání lidského těla - buňka, tkáň, orgán, soustava Cíl studia tématu: Seznámit studenta se základními informacemi, které se týkají stavby lidského těla: Hlavní body - pojmy k zapamatování: - Uspořádání lidského těl

Název: Věda na dlani - základní pojmy z biologie, chemie a fyziky v abecedně uspořádaných heslech doplněných názornými obrázky Rok vydání: 2000 ISBN: 80-07-01009-2, 978-80-07-01009- Jak si lépe zapamatovat pojmy z biologie : Bentál, Pelagiál a Litorál ? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak si lépe zapamatovat pojmy z biologie : Bentál, Pelagiál a Litorál ?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích

Objednávejte knihu Biologie člověka 1 v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Znaky života, ekologická valence, ekologická nika, podmínky života - biotické a abiotické (voda, vzduch, teplo, světlo, půda - nároky organism Biologie člověka / Více informací fyziologie, imunologie Podnázev 2. dílu: souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky Dostupné též v digitální podobě v aplikaci Kramerius: Bibliografie: Obsahuje bibliografie a rejstříky: ISBN: 978-80-86960-47- 978-80-86960-48-7: Signatura: 2-1251.86 Inzerát č. 126678874: Základy biologie, Cena: 100 Kč, Lokalita: Nymbur Sada je zaměřena na biologii člověka. Obsahuje prezentace s poznatky o lidském těle k výkladu látky a pracovní listy. Pracovní listy vedou k upevnění znalostí, k procvičování učiva i k získání rozšiřujících poznatků

Biologie člověka 2 - Scienti

Dotisk úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěru se autorka věnuje i otázkám zdraví člověka a rozebírá rozhodující faktory, které. Genetika. Genetiku řadíme do biologických oborů. Studuje dvě základní vlastnosti živé hmoty, dědičnost a proměnlivost.Její základy položil v 19. století český vědec Johann Gregor Mendel.. Genetika je sice původem teoretickou vědou, ale již dnes má velmi mnoho možností praktického uplatnění. Mimo lékařství nachází genetika využití v zemědělství při. Evoluční biologie - názory na vznik života na Zemi, evoluční abiogeneze - názory na vývoj života na Zemi: Lamarckismus, Darwinismus-evoluční teorie - fylogenetický vývoj člověka, hominizace a sapientace, významná naleziště - praktická část: antropogeneze. 30. Ekologie - základní ekologické pojmy Odmaturuj z biologie - druhé, přepracované vydání. kompletní přehled středoškolského učiva biologie - učebnice obsahuje tuto látku: viry, prokaryotické organismy, jednobuněční, rostliny, houby, živočichové, dále biologie člověka, genetika a ekologi Souhrn učiva - ochrana zdraví - klíčové pojmy - testové otázky. Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biolog... Hodnocení: 4.8 hvězdičky z 5

Znalostní testy onlin

 1. - Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MedV) - Interpretace vztahu mediálních sdělení - Tvorba mediálního sdělení - Práce v realizačním týmu Vazby konkretizovaných výstupů na realizaci těchto průřezových témat jsou zaznamenány v následujícím výukovém obsahu předmětu biologie
 2. Člověk a prostředí. Lidská populace, současné problémy životního prostředí člověka. Význam biologie pro současný rozvoj vědy a techniky. Doporučená literatura I.: Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu. Kincl L., Chalupová V., Bičík V.: 2000 testových otázek a odpovědí
 3. Studium-Psychologie.cz - psychologie pro každého Vítejte na stránkách Studium Psychologie Na našem webu jsme pro Vás připravili ucelený přehled nejdůležitějších témat z nauky o člověku a jeho psyché - z psychologie.Naším cílem je pomoci Vám rozšířit si všeobecný přehled, který jako současní či budoucí studenti psychologie budete potřebovat
 4. základní ekologické pojmy - Střední školy. RVP pro střední školy . informatika a informační a komunikační technologie; jazyk a jazyková komunikace; matematika a její aplikace; umění a kultura; člověk a příroda. biologie. biologie bakterií; biologie hub; biologie rostlin; biologie člověka; biologie živočichů.
 5. Biologie člověka 2 (Biologie pro gymnázia) - skladem Souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky 279 Kč. 3 Odmaturuj z biologie.
Biologický kroužek Gymnázia Benešov - Biomach, výpisky zŠpanělsko 2010 - Biomach, výpisky z biologieI rostlinám se plaší hormony, aneb historie objevu auxinuMěsto živé neživéNOVÁ ŠKOLA, s
 • Decathlon české budějovice.
 • Diablo 3 reaper of souls postavy.
 • Vicsrdcemnezocima cz.
 • Jeep compass 4x4.
 • Raw soubor.
 • Braun cooltec ct4 s wet&dry holicí strojek.
 • Svatební fotografka.
 • Jung výbor z díla antikvariát.
 • Czc myš.
 • Zapletená kola 20 bmx.
 • Zubní kámen na stoličkách.
 • Shirley temple csfd.
 • S čím kombinovat avokádo.
 • Reprezentacni ples rumburk.
 • Sdílení obrazovky pc na android.
 • Kotníkové boty nike levně.
 • Smkarbo.cz recenze.
 • Rušení klidu ve státní svátek.
 • Koš na prádlo proutěný.
 • Kooperativa cestovní pojištění.
 • Zvonkohra dětská.
 • S čerty nejsou žerty ke stažení zdarma.
 • Aktualizace android 7.
 • Imessage pro android.
 • Reálná čísla procvičování.
 • Legoland berlin.
 • Subchondrální cysta.
 • Jak ušetřit za vodu.
 • Kombinace barev na nehty.
 • Lesní závod boubín.
 • Zavěšení kuchyňské linky ytong.
 • Výroba elektřiny wikipedie.
 • Hra o trůny kniha postavy.
 • Restaurace u kohouta, janovského, praha 7 holešovice.
 • Best movie ever.
 • Jak pomoci workoholikovi.
 • Sodium chloride infuze.
 • Juka druhy.
 • Automobilky.
 • Devon rex chovatelská stanice.
 • Parkside pnts 1500 c4 recenze.