Home

Diplomová práce vzor

Ukolydoskoly.cz - diplomová práce vzor

Diplomová práce může být v případě autorova souhlasu používána jako zdroj informací a citací. Za tímto účelem následuje na další straně textu prohlášení o zpřístupnění diplomové práce, které je opět podepsáno autorem. Vzor diplomové práce může uvádět i několik typů prohlášení Vzory potisku desek vysokých škol. Každá škola má jiné nároky a požadavky na vazbu diplomové, bakalářské nebo jiné práce. Informujte se na studijním oddělení Vaší fakulty jaké vyžadují provedení Titulní strana diplomové práce by mělamusí obsahovat: 1. Název univerzity, fakulty a katedry 2. Název diplomové práce v češtině 3. Název diplomové práce v angličtině 4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 5. Jméno autora diplomové práce 6. Studijní obor 7 Jak napsat úvod diplomové práce (bakalářské práce) je otázka, kterou dostávám od svých studentů. Dobře si totiž uvědomují, že je to skvělá příležitost zaujmout čtenáře, ale i prostor, jak ho ztratit

Vzory potisku desek vysokých ško

 1. Diplomové práce Seznamy diplomových prací do roku 2010. Diplomové práce obhájené po roce 2010 hledejte v Katalogu PF UK.. Plné texty najdete v Digitálním repozitáři UK.. Diplomové práce předané Archivu UK - provozní doba badatelny Archivu UK; Diplomové práce zničené povodní v roce 200
 2. Diplomová práce (hovorově též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné.
 3. BAKALÁSKÁ PRÁCE Tvorba podnikatelského plánu Vedoucí bakalářské práce: Autorka práce: Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. Pavel Mandrla 2014 . Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba podnikatelského plánu vypracoval samostatně s použitím pramenů a literatury, které uvádím v seznamu.

Závěrečné práce. Bakalářské a magisterské práce. Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i. > Soubory > Dokumentový server > Ekonomicko-správní fakulta > Soubory pro web ESF > Studium > Závěrečná práce Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiály Víc Poděkování bývá často součástí bakalářských a diplomových prací. Jedná se o zdvořilostní odstavec tvořený zpravidla dvěma až třemi řádky textu. Do zmíněného poděkování může být uveden vděk za spolupráci s vedoucím bakalářské / diplomové práce. Pokud autor práce zároveň spolupracoval s nějakou firmou, která mu poskytla podklady nebo umožnila. kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (diplomová práce), viz vzor, tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro bakalářské práce.

Jak napsat úvod diplomové práce, kterým zaujmete? - Pavel

 1. bakalářská práce, diplomová práce, diskuze. Pavel Semerád. Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastech
 2. Bakalářská práce Diplomová práce Disertační práce Rigorózní práce . Název práce: Klíčová slova: Odeber. Částečně odpovídá Plně odpovíd
 3. Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami v rozsahu např. šesti řádků. V případě českých prací se uvádí anotace jak v českém jazyce, tak v anglickém ekvivalentu. Obě části jsou uvedeny na jediném listu následujícím po čestném prohlášení
 4. Diplomová i bakalářská práce jsou zpravidla složeny ze dvou částí - teoretické a praktické pasáže. Poměr obou částí by měl být přibližně 1:1 (přičemž lépe hodnoceno je, pokud je praktická část obsáhlejší, než teoretická, např. v poměru 2:1), ovšem je to vždy individuální dle tématu
 5. Na diplomovou práci je vypracován posudek vedoucího diplomové práce a posudek oponenta diplomové práce. Oponent musí být vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti, kterou se diplomová práce zabývá a nesmí být spřízněnou osobou autora práce
 6. Diplomová práce pojednává o vlivu psychoanalýzy na pojetí jednotlivých periodizací vývoje psychiky do dospělosti a zároveň se mapuje současnou situaci (r. 2007) na poli periodizací psychické vývoje. Jedná se o komparativní studii výsledků jednotlivých psychologických škol a jejich zástupců
 7. diplomová práce má rozsah 60 - 80 stránek; Literatura. Literatura obsahuje 4-5 knih k příslušnému tématu. Další zdroje se do zadání nepíší, ale v práci jsou samozřejmě použity. Příklad literatury k sociálním médiím

Bakalářské a diplomové práce Aktuální opatření děkana a šablony pro bakalářské a diplomové práce. Bakalářská nebo diplomová práce musí být zadána nejpozději v předposledním ročníku daného studia. Témata prací jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů a dostupná z horního menu. NMgr. (diplomová práce) Vzor titulní strany Diplomové práce pro ak. rok 2020/2021 - AJ - prohlášení. zameranie a cieľ práce. Text abstraktu v rozsahu 10 až 15 riadkov v slovenskom jazyku, ktorý vystihne najmä zameranie a cieľ práce. V závere sa charakterizuje splnenie zadania práce, výsledky a význam celej práce. Text abstraktu - Text abstraktu - Text abstraktu - Tex

Struktura návrhu projektu bakalářské, magisterské, disertační práce . Uvedeme doporučenou strukturu projektu. Je patrné, že značnou část připraveného textu může student po modifikaci přenést do své B/M práce. Předpokládáme, že rozsah návrhu projektu činí kolem 6-9 stránek DIPLOMOVÁ PRÁCE VZOR POSUDKU OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE - VARIANTA I. náročnost práce z hlediska svého cíle splnění stanoveného cíle jiné. Využitelnost výsledků práce v praxi či v teorii. využití výsledků práce pro potřeby analyzovaného podniku, banky, ap. možnost publikování práce (nebo její části) v odborné.

Bakalářské a magisterské studium Legislativa Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací (s povinnými částmi) je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých. Diplomová práce vzor TUL Diplomová práce osnova Titulní list : obsahuje jméno autora práce, jméno vedoucího práce, název práce, školu, fakultu, katedru (případně studijní obor) - každá škola však může mít normu pro titulní listy nastavenou trochu jinak, proto doporučujeme zjistit si závaznou normu přímo na daném.

Diplomové práce Právnická fakulta U

Katedra antropologie a zdravov ědy PdF UP v Olomouci 3 • Ve spolupráci s vyu čujícím student vyplní ve STAGu Podklad pro zadání balá řské/ diplomové/diserta ční práce (vzor s.15) podle pravidel uvedených ve sm ěrnici d ěkanky PdF UP 1M/2011 a p říkazu rektora B3-09/3-PR Vedoucí práce také zapisuje studentům zápočty za závěrečnou práci. Založení zadání je předpokladem pro udělení prvního zápočtu za závěrečnou práci (předmět Bakalářská práce 1 ve 4. semestru bakalářského studia, předmět Diplomová práce 1 ve 2. semestru magisterského studia) Příloha 2 Vzor titulních desek diplomové práce Příloha 3 Vzor titulního listu diplomové práce zpracování a ukázat, jak diplomová, seminární, doktorská resp. jiná písemná práce má po obsahové i formální stránce vypadat Vstupní část práce: Titulní list - škola, fakulta, katedra, typ práce, název práce, jméno autora a tzv. copyrightová výhrada (© rok odevzdání Název VŠ v Město). Zadání práce Čestné prohlášení - prohlášení o samostatném vypracování DP, datum a vlastnoruční podpis, který nesmí chybět v žádném výtisku.

Diplomová práce - Wikipedi

Závěrečné práce Masarykova univerzit

Vzor diplomové práce uvádí třeba i několik typů prohlášení. Obvykle je to pouze jediná věta, například: Souhlasím, aby moje diplomová práce byla využívána ke studijním účelům a citována dle platných norem. Poté již pokračuje práce samotným obsahem a textem, rozčleněným do jednotlivých kapitol Vzor bakalářské práce sice nedokáže zabránit chybám obsahovým, jeho respektování, založené na podrobném prostudování, ale jistě napomůže tomu, aby se student vyhnul naprosto zbytečným chybám formálního rázu. V sekci webu Vzorové práce se podívejte, jak může vypadat podklad vzor bakalářské práce Přikládáme vzor možné prezentace, která je zpracována pro vzorové téma práce, kterou se můžete inspirovat při vlastním zpracování prezentace závěrečné práce k obhajobě. 24. 01

Poděkování v bakalářské práci + ukázky Formatovani

DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE Bc. PAVEL PŘIBYL AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ONDŘEJ ŢIŢLAVSKÝ, Ph.D. SUPERVISOR BRNO 2011 . Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Návrh podnikového finančního plánu se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce

Diplomová práce má rozsah nejméně (kromě výjimečných a řádně zdůvodněných případů) 108 000 znaků, tj. 60 normostran ve formátu A4. Přílohy se do uvedeného minimálního rozsahu nezahrnují. 3.2.3 Náležitosti DP. Diplomová práce se odevzdává nejméně ve dvou knihařsky svázaných exemplářích v pevných deskách. Diplomová práce: Vedoucí práce: Srpová, Jitka: Oponenti práce: Dyršmídová, Jana: Jazyk práce: Česky: Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán na založení cukrárny a zjistit, za jakých podmínek je životaschopný. Práce má posloužit autorce pro jeho případnou realizaci po dokončení studia. Kvalifikační práce 2018- Studentské práce MUP obhájené od roku 2018 a výše jsou dostupné pouze v elektronické formě v Digitální knihovně kvalifikačních prací na: https://digilib.mup.cz Obsah digitální knihovny je dostupný z budov MUP a pro studenty MUP je přístupný také přes lokální síť na dálku Diplomová práce Vývoj školství v období 1918 - 1938 na okrese Pelhřimov, soudní okres Pacov Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc Autorka diplomové práce: Jitka Holakovská Bydliště: Blatenská 2180/5, Praha 4 -Chodov Ročník, obor studia: 5. ročník, pedagogika Typ studia: Kombinovan

Bakalářské a diplomové práce Fakulta biomedicínského

Diplomová práca – Sociálna práca – Týrané deti

Co napsat do diskuze v diplomové práci? Pavel Semerá

 1. Práce musí obsahovat formulaci cíle, charakteristiku současného stavu, teoretická a odborná východiska řešených problémů. Práce musí být sepsána tak, aby bylo možné ji celou zveřejnit. Např. pokud práce obsahuje firemní data, je nutné je v prác
 2. Vysokoškolské kvalifikační práce (plné texty prací jsou na UPa odevzdávány povinně od roku 2008) Pokud jste zaměstnancem UPa a máte zájem o zpřístupnění své publikační činnosti v Digitální knihovně UPa, kontaktujte jejího správce
 3. Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotického dalekohledu pro Hvězdárnu v Úpici, který by vyhovoval jejímu současnému zaměření na popularizaci astronomie. Systém by měl být schopen pracovat samostatně bez přímé lidské obsluhy a zároveň reagovat na pokyny vzdálené obsluhy
 4. ární práce - ProStudent. Nestíhám bakalářku! Podklady pro se

Katalog Absolventských Prací UJA

bakalářská práce diplomová práce; rozsah (bez příloh) 40 normostran: 60 normostran: Normostrana = cca 1.800 znaků na jedné stránce (včetně mezer) = 30-35 řádek na stránce a 60-65 znaků na jednom řádku Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č.

Anotace bakalářské práce (tipy, rady, ukázky

 1. Diplomová práce (dále jen DP) je samostatná odborná práce studenta magisterského vzor titulního listu práce příloha č. 2 - vzor prohlášení autora o původnosti práce příloha č. 3 - vzor anotace příloha č. 4 - ukázka členění bakalářské práce
 2. Diplomová práce může být v některých případech vedena též odborníkem, který není členem katedry Sociální politiky a sociální práce (či vůbec FSS), avšak pouze s předchozím souhlasem vedoucího katedry (neuděluje se zpětně). Vzor: Pramen: Gruntorád, 2000, s. 100; upraveno. Seznam (citované) literatury je řazen.
 3. PEF ČZU v Praze je vzdělávací a vědecká instituce, která patří mezi nejlepší a nejžádanější ekonomické fakulty vysokých škol zabývajících se oblastí ekonomiky, managementu, veřejné správy či informatiky v Česku
 4. Jde-li o práce jednoho autora vydané v jednom roce, řadí se abecedně podle prvního slova názvu práce a u roku se označí písmeny a, b, c, atd. (např. Jeleček 1996a). Jde-li o práci autorského kolektivu, řadí se podle prvního autora za jeho samostatné práce
 5. * 1. Titulní list - viz VZOR 2 * 2. Prohlášení - viz VZOR 3 3. Poděkování * 4. Anotace práce a klíčová slova (v českém i anglickém jazyce) * 5. Obsah * 6. Úvod 7. Dosažený stupeň poznání (současný stav řešené problematiky) * 8. Zvolené metody zpracování * 9. Vlastní tělo práce 10. Výsledky 11. Diskuze * 12.

Jak má vypadat teoretická část diplomové práce

Bakalářská diplomová práce v oboru historie. Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen nahlásit zadání BDP nejpozději do konce měsíce května 4. semestru studia Diskuze je rovněž neméně důležitá součást bakalářské i diplomové práce.V některých bakalářských pracích sice vyžadována není, při psaní diplomové práce se jí ale už vyhne málokdo. Je tedy velmi důležité si uvědomit, jak má diskuze vypadat, neboť mnohdy lze na diskuzích poznat, že student vůbec netuší, jak by měla vypadat Struktura práce. Abstrakt. Bakalářská a diplomová práce musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce (klíčová slova v počtu cca 4-6). Abstrakt by měl být zařazený před obsahem. U bakalářské práce by abstrakt a klíčová slova v obou jazycích dohromady neměly přesáhnout rozsah 1 strany Diplomová práce (anglicky diploma thesis, v češtině známá též pod názvem magisterská diplomová práce) je obsáhlá závěrečná práce. Obhajoba této práce bývá na většině škol jednou z podmínek pro zdárné ukončení (navazujícího) magisterského studia

Diplomová práce - Fakulta podnikohospodářská - Vysoká

Zadání bakalářské či diplomové práce - Zlepšit

 1. MojeSeminarky.cz diplomová práce vzor Mojeseminarky.c
 2. Bakalářské a diplomové práce » Katedra pedagogik
 3. závěrečné práce - Agronomická fakult
 4. Návrh projektu diplomové práce (podrobný
Dotazník v diplomovej práci | pisaniepracDiplomová práca - Čestné vyhlásenie | pisaniepracosová souměrnost šikmé zrcadlení osová afinitaDiplomová práce,Bakalářská práce,Diplomová,BakalářskáEmpirická časť bakalárskej práce | pisaniepracResumé vzor | pisaniepracBakalárska práca Info | pisaniepracPomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity oAnotácia bakalárskej práce | pisanieprac
 • John oliver psychic.
 • Béžová barva na zeď.
 • Mnd ceník elektřiny.
 • Imber.
 • Napínané stropy ostrava.
 • Messenger lite apk.
 • Aidp léčba.
 • Fotografie na počkání liberec.
 • Dýchání rostlin wikipedie.
 • Co je pilates.
 • Arduino klouzavý průměr.
 • Tesuz.
 • Darování peněz synovi.
 • Gigi gorgeous instagram.
 • New york subway lines.
 • Fio cz banking.
 • Čsú hustota zalidnění.
 • Prvotní hřích csfd.
 • Romány pro dívky.
 • Slogan nábor.
 • Olaf wikipedia.
 • Dřevěné náramky s gravírováním.
 • Podklad pod vinylovou podlahu click.
 • Olivia garden.
 • Sudocrem na akné.
 • Kopírování praha 4.
 • Řecké sloupy popis.
 • Sečné zbraně křížovka.
 • Neživá příroda slunce.
 • Regulační diagram.
 • Iss position.
 • Kuřecí guláš s těstovinami.
 • Katr restaurant.
 • Stropní ventilátor se světlem baumax.
 • Sportovní prohlídka bohunice.
 • Jaroslav róna výstava praha.
 • Cheerleading teplice.
 • Křižovnická 8, praha 1.
 • Webkamera zakynthos.
 • Dům u vody prodej.
 • Barevné systémy.