Home

Hydroxid amonný vzorec

 1. •Vzorec zapíšeme Al(OH) 3. Hydroxid amonný NH 4 OH •Vodný roztok amoniaku NH 3 −NH 3 + H 2 O → NH 4 + + OH •Amoniak - velmi dobře rozpustný ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 cm³ vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpavek
 2. Kupříkladu hydroxid měďnatý (Cu(OH) 2) potřebuje na rozklad jenom asi 75 °C. Chování hydroxidů s vodou. Většina hydroxidů je ve vodě nerozpustná, výjimkou jsou hydroxidy alkalických kovů, hydroxid amonný, barnatý, strontnatý a thallný. Rozpouštění hydroxidů ve vodě je exotermní děj, tedy se uvolňuje teplo, avšak.
 3. Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok) Vzorec: NH 4 OH, NH 3. Symboly nebezpečnosti: C, N. R-věty: R 34-50: Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. S-věty: S 26-36/37/39-45-61: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 4. Hydroxid amonný slouží k úpravě pH, pomáhá jako kypřící látka. Považuje se za bezpečný. Nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví. Použití. Používá se ke korekcím kyselosti, zlepšuje rozpustnost bílkovin a kakaa, pomáhá při zpracování pitné vody

Hydroxidy - Wikipedi

hydroxid železitý. Vzorec se skládá ze značky prvku, který hydroxid vytváří a hydroxidové skupiny OH -I. Jejich počet určíme podle oxidačního čísla atomu prvku tak, aby součet oxidačních čísel ve sloučenině byl roven nule. Odlišuje se hydroxid amonný, který místo kationtu kovu obsahuje amonný kation NH 4+. Příklady E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují HYDROXIDOVÉ ANIONTY OH-vázané na kationty kovu (případně na kation amonný NH 4 +).. 1. POMOC při jejich zasažení silným hydroxidem. Postižené místo omýváme proudem studené vody hydroxid zlatý, hydroxid lithný, hydroxid amonný, hydroxid chromový Určete správně názvy hydroxidů: Pt(OH) 2 , Sn(OH) 4 , Ca(OH) 2 , Ni(OH) 2 hydroxid platnatý, hydroxid cíničitý, hydroxid vápenatý, hydroxid nikelnat Názvosloví - je postup jak odvodit z názvu sloučeniny její chemický vzorec a naopak (ze vzorce její název). oxidační číslo Hydroxid amonný NH 4 OH (čpavek) bezbarvá, nestálá, čpavě zapáchající kapalina dráždí dýchací cesty připravuje se rozpouštěním plynného amoniaku ve vodě NH

hydroxid amonný; hydrát amoniaku; akrylamonium. Bezpečnostní opatření. Při práci s amoniakem a jeho deriváty je třeba dbát opatrnosti. Je důležité si pamatovat: Amonná voda má nepříjemný zápach. Opouštění plynu dráždí povrch sliznice nosní dutiny, oko, způsobuje kašel Tříprvkové sloučeniny: kyselina sírová, hydroxid sodný, dusičnan sodný. H 2 SO 4, NaOH, NaNO 3. Víceprvkové sloučeniny: pentahydrát síranu měďnatého, dusičnan amonný. CuSO 4.5H 2 O, NH 4 NO 3. CHEMICKÝ VZOREC je složení molekul vyjádřené značkami prvků a číslicemi Zapíšeme jednotlivé oxidačné čísla: Al +III OH-I - všeobecný vzorec hydroxidu je M(OH) x a teda ak má atóm Al oxidačné číslo +III hodnota x = 3. Vzorec hydroxidu hlinitého je Al(OH) 3 Charakteristika vybraných hydroxidov. Hydroxid hlinitý Amfotérna látka: Al(OH) 3 + 6 H 2 O ↔ [Al(H 2 O) 6] 3+ + 3 OH Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov

čpavek, čpavková voda, amoniaková voda, hydroxid amonný; Limity pro ovzduší. Emisní limit podle vyhlášky č. 356/2002 Sb.: Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu b. název--->vzorec hydroxid vápenat NH 4 OH - hydroxid amonný Výroba - slučování dusíku a vodíku: N 2 + 3H 2 ---> 2NH 3 NH 3 + H 2 O ---> NH 4 OH Vznik - rozkladem živočišných i rostlinných zbytků a způsobuje zápach, např. ve chlévech a na záchodech Vlastnosti. Amoniak je binárna zlúčenina dusíka a vodíka so vzorcom NH 3.Pri bežnom tlaku a teplote je to toxický, žieravý, bezfarebný plyn s charakteristickým prenikavým, ostrým, silne dráždivým zápachom. Molekula amoniaku je výrazne polárna a rozpúšťa sa vo vode, kde z disociovanej molekuly vody preberá hydrón za vzniku amónneho katiónu . NH 3 + H 2 O → NH 4 + + OH amonný iont je kladně nabitý polyatomový kationt, jehož chemický vzorec je NH 4 +.Molekula není plochá, ale má tvar čtyřstěnu. Čtyři atomy vodíku tvoří čtyři rohy. Dusík amoniaku má pár nesdílených elektronů schopných přijmout proton (Lewisova báze), a proto je amonný ion tvořen protonací amoniaku podle reakce: NH 3 + H + → NH 4

Vzorec Vzorec; tetraoxid železnato-železitý: Fe 3 O 4: FeO.Fe 2 O 3: tetraoxid železnato-chromitý: FeCr 2 O 4: FeO.Cr 2 O 3: trioxid hořečnato-titaničitý: MgTiO 3: MgO.TiO 2: oxid sodno-amonný: NaNH 4 O: trioxid draselno-vanadičný: KVO 3: trioxid beryllnato-olovičitý: BePbO 3: BeO.PbO 2: tetraoxid manganato-platitý: MnPt 2 O 4. Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok) Vzorec:NH4OH, NH3 Symboly nebezpečnosti: C, N R-věty: R 34-50 Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. S-věty: S 26-36/37/39-45-61 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Hydroxidy. Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH-.. Podobně jako oxidy, vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody (H 2 O). Proto mají hydroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo I- hydroxid amonny. Na této stránce jsou výsledky na dotaz hydroxid amonny v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Hydroxid amonný. Vzorec: NH₃. MW: 35,05 g/mol. Bod varu: 3237,7 °C (1013 hPa) Bod tání: -60-57,5 °C. Hustota: 0.88 to 0.91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient. MDL Number: MFCD00066650. CAS číslo: 1336-21-6

chroman amonný: ammonium chromate (N H 4) 2 Cr 2 O 7: dichroman amonný: ammonium dichromate: N H 4 B F 4: tetrafluoroboritan amonný: ammonium fluoroborate: N H 4 O H: hydroxid amonný: ammonium hydroxide: N H 4 N O 3: dusičnan amonný: ammonium nitrate: N H 4 N O 2: dusitan amonný: ammonium nitrite (N H 4) 2 S 2 O 6 (O 2) peroxodisíran. hydroxid draselnÝ hydroxid vÁpenatÝ hydroxid sodnÝ hydroxid amonnÝ hydroxid lithnÝ hydroxid manganatÝ hydroxid ŽelezitÝ hydroxid nikelnatÝ hydroxid hlinitÝ hydroxid cÍniČitÝ naoh ca(oh)2 koh lioh nh4oh mn(oh)2 fe(oh)3 ni(oh)2 al(oh)3 sn(oh)4 kovy i. a ii. skupiny ostatnÍ kov Např. hydroxid sodný (zásada) reaguje s kyselinou chlorovodíkovou (kyselina) za vzniku chloridu sodného (sůl) a vody.. koncovka Obecný vzorec příklad HALOGENIDY (-I) hydroxid hořečnatý hydroxid sodný hydroxid manganičitý hydroxid amonný Ba(OH) 2 Al(OH) 3 KOH Mg(OH) 2 NaOH NH 4 OH Mn(OH) 4

4 Vzorec ˘ázev Na 3H2IO 6 dihydrogenjodistan trisodný Ca(HCO3)2 hydrogenuhličitan vápenatý NaH 2PO 2 dihydrogenfosfornan sodný (NH 4)3HNb 2O8 hydrogenperoxodiniobičnan amonný EuS 2O4 dithioničitan europnatý Sm 2(S 2O7)3 disíran samaritý Ca(H 3P2O7)2 trihydrogendifosforečnan vápenatý Yb(NO 3)3·5H 2O pentahydrát dusičnanu ytterbitého Na 2SO 3·7H 2O heptahydrát siřičitanu. čpavek, čpavková voda, hydroxid amonný: číslo CAS: 7664-41-7: chemický vzorec: NH 3: ohlašovací práh pro úniky: do ovzduší (kg/rok) 10000: do vody (kg/rok)-do půdy (kg/rok)-prahová hodnota pro přenosy: v odpadních vodách (kg/rok)-v odpadech (kg/rok)-Věty R; R10: Hořlavý. R23: Toxický při vdechnutí. R34: Způsobuje. Napište vzorce těchto sloučenin: hexanitrokobaltitan draselný, chlorid tetraaquaželezitý, tetrajodortuťnatan draselný, hydroxid dikarbonyl-tetranitrosylmanganatý K 3 [(NO 6 )Co], [Fe(H 2 O) 4 ]Cl 3 ,K 2 [HgI 4 ],[Mn(CO) 2 (NO) 4 ](OH) CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 Synonyms: Amoniak, Vodný roztok amoni

Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok

 1. Hydroxid amonný - NH 4 OH. Existuje pouze ve vodném roztoku. NH 3 je čpavek - plyn, štiplavě páchne, dráždí dýchací cesty, je jedovatý. Vznik: NH 3 + H 2 O → NH 4 OH Používá se na dusíkatá hnojiva (podporují růst rostlin), na výrobu barev a sody. Stupnice pH
 2. Chemický vzorec hydroxid amonný . Chemický vzorec hydroxidu amonného NH 4 OH, ale v praxi, amoniak deprotonuje část vody, takže zjištěné v roztoku druhy jsou kombinací NH 3, NH 4 +, a OH -ve vodě. Hydroxidu amonného Použití . amoniak pro domácnost, který je hydroxid amonný, je společný čistší..
 3. Hydroxid amonný má vodu, a proto jeho dalšími termíny jsou amoniak s vodou, čpavkovým louhem atd. To znamená, že hydroxid amonný je roztok amoniaku s obsahem vody. Má pouze malé množství amoniaku a jeho vzorec je NH3 (aq). Hydroxid amonný se používá pro různé druhy čisticích prostředků

Hydroxid Vzorec Barva Skupenství sodný NaOH bílá pevné draselný KOH bílá pevné vápenatý Ca(OH)2 bílá pevné amonný NH4OH bezbarvý kapalné Úkol 4. Některé hydroxidy jsou žíraviny (způsobují poleptání) a jsou nebezpečné pro životní prostředí (vodní organismy) -Hydroxid amonný FDA klasifikuje jako bezpečnou látku pro zpracování potravin za předpokladu, že jsou dodržovány stanovené normy. -V masných výrobcích se používá jako antimikrobiální činidlo, které je schopno eliminovat bakterie, jako je E. coli, redukující na nedetekovatelné hladiny

Chlorid amonný – Wikipedie

E527 - Hydroxid amonný

amonný kation) odvodíme píslušný vzorec hydroxidu. U hydroxid prvk s oxidaním íslem > I je nutné uvádt skupinu OH v závorce. Nap. hydroxid sodný NaI(OH)-I NaOH hydroxid amonný (NH ) (OH)-I 4 NH 4OH hydroxid vápenatý Ca OH-I 2 Ca(OH) 2 , nikoliv CaOH 2 hydroxid hlinitý Al OH-I 3 Al(OH) 3, nikoliv AlOH 3 Tvoení názvu hydroxid Napiš vzorec, přečti název: Třída: 1 2 3 NÁZEV VZOREC Hydroxid lithný Hydroxid železitý Hydroxid hořečnatý Hydroxid chromitý TVRZENÍ ANO NE Vodné roztoky hydroxidů jsou louhy. K H Hydroxid amonný je pevná látka. O R Hydroxid vápenatý nazýváme pálené vápno. L T Hydroxidy odštěpují ve vodě anion OH-. E U Amoniak má. vzorec. XOH X jsou kationty kovů, anionty . OH-I Hydroxid amonný NH 4. OHNH. 3. amoniak (čpavek) plyn, štiplavý zápach, dráždí dýchací cesty, jedovatý! lehčí než vzduch. vzniká rozkladem zbytků rostlin a živočichů, moči - vzniká zápach typický pro WC a chlévy Hydroxid barnatý - Ba(OH)₂ Grafický vzorec: /O-H Ba nebo H-O-Ba-O-H \O-H Reakce hydroxidů 1) s kyselinotvornými oxidy; vzniká sůl a voda: 2KOH + Cl₂O₇ = 2KClO₄ + H₂O chloristan draselný + voda 2)louhy s amfoterními oxidy; vzniká sůl a voda: Ba(OH)₂ + Cr₂O₃ = Ba(CrO₂)₂ + H₂O chromitan barnatý + voda 3) s. E527 (Hydroxid amonný) se řadí mezi tzv. éčka, což je hovorový název pro aditiva, tedy přídatné látky ovlivňující vlastnosti potravin jako trvanlivost, barva atd.V potravinárském průmyslu se chemické látky, jinak známé jako éčka, označují dle schémy EXXX, přičemž XXX reprezentuje číselný kód

hydroxid barnatý, hyperoxidů (O2-) a ozonidů (O3-). Sul dy jsou soli odvozené od kyseliny sirovodíkové H2S, obsahující síru v oxidačním čísle -II. Jsou to formální analoga oxidů, jejich vzorce a názvy se tvoří stejným způsobem jako oxidy. Obecný vzorec Příklad Název M2S K2S sul d draselný MS BaS sul d barnat sulfid amonný (od kyseliny sirovodíkové H 2 S) Od bezvodých solí se liší přítomností molekul vody. Jejich obecný vzorec je M m A n · xH 2 O, kde M představuje vzorec kationtu, A vzorec aniontu. hydroxid-soli nebo oxidové anionty O 2.

Hydroxidy - Tiscali

Kód výrobku Název Vzorec Objem (ml) UAc0061-BLANK2: 2% Kyselina dusičná, ANALPURE ® Ultra: HNO 3: 500: UAc0061-BLANK5: 5% Kyselina dusičná, ANALPURE ® Ultra: HNO 3: 500: UAc0031-BLANK Amoniak a hydroxid amonný Amoniak a hydroxid amonný jsou široce používány v hnojivech, nutričních potřebách pro suchozemské organismy, léčiva a dokonce i v komerčních čisticích prostředcích. Někdy se tyto chemické prvky mohou dostat do nebezpečí, přestože mají obrovský prodej po celém světě. Něco takovéh hydroxid stříbrný. Na této stránce jsou výsledky na dotaz hydroxid stříbrný v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Amoniak (hydroxid amonný - čpavek, azan) NH 3 - bezbarvý velmi štiplavý plyn lehčí než vzduch, toxická, nebezpečná látka zásadité povahy, při vdechování poškozuje sliznici. Amoniak v přírodě vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů. Způsobuje zápach ve chlévech a na záchodech

Video: Názvosloví hydroxidů - řešení E-ChemBook

Hydroxidy - názvosloví :: 8 chemi

Některé soli kyseliny ortofosforečné: vápník, sodík

c) hydroxid hlinitý d) hydroxid draselný e) hydroxid titaničitý f) hydroxid lithný g) hydroxid amonný h) hydroxid berylnatý i) hydroxid paladnatý j) hydroxid zlatitý k) hydroxid manganatý l) hydroxid vápenatý Pojmenujte hydroxidy a) Ba (OH) 2 b) CsOH c) Sr(OH) 2 d) Ag(OH) 3 e) Hg(OH) 2 f) TlOH g) Ga(OH) 3 h) Fe(OH) 2 i) Zn(OH) hydroxid amonný: NITRIFIKACE: ostrov v indic čnět skář fyzik a chemik pôrod oltář jednotka mongol suchomilná aluminid vzorec a vitamín řeka rusku politicka stran egypt hmot jedn ces hokejista čílit Maďarské měst o Příst Porod zastarale černoši (expresivně).

Chemie názvosloví - GVI

1)kyselina sírová+hydroxid hlinitý 2)kyselina dusičná+hydroxid amonný 3)kyselina trihydrogen fosforečná+hydroxid vápenatý 4)kyselina chlorovodíková+hydroxid cíničitý+oxidační čísla 5)kyselina sírová+hydroxid hořečnat Chemická odolnost plastových rozvodů je zpracovaná formou tabulek, kde je u vybraných chemických sloučenin uvedena orientační chemická odolnost v závislosti na teplotě, která je vyjádřena tak, že zvolený plastový materiál buď lze použít, lze použít omezeně nebo nelze použít. Veškeré uváděné odolnosti jsou pouze orientační a nezávazné Todini Chemicals je přední mezinárodní distributor produktu amoniak roztok 20%, hydroxid amonný, čpavková voda. Zákaznické a garantované specifikace pro CAS 1336-21-6 jsou k dispozici na vyžádání (NH 4)2S sulfid amonný NH 4OH hydroxid amonný (NH 4)2CO 3 uhli čitan amonný Ti(MoO 4)2 molybdenan titani čitý Cr(SbO 3)6 antimoni čnan chromový (NH 4)2Cr 2O7 dichroman amonný NH 4H2PO 4 dihydrogenfosfore čnan amonný (NH 4)2HPO 4 hydrogenfosfore čnan amonný KAl(SO 4)2 síran draselno-hlinitý Pb 3O4 oxid olovnato-olovi čitý PbO 2.

Čpavková voda: přípravek, vzorec, aplikac

Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 chemický vzorec • je zápis za použití značek prvků, • hydroxid železitý hydroxid sodný hydroxid thoričitý hydroxid cíničitý hydroxid draselný hydroxid barnatý hydroxid vápenatý hydroxid amonný • • • • • • • • Pb(OH) 4 Hg(OH) 2 AgOH Cr(OH) 3 LiOH Zn(OH) 2 RbOH Sr(OH) 2 Hydroxid amonný. V roztoku čpavkové vody jsou přítomny tři typy částic: hydráty amoniaku, anionty hydroxylových skupin a amonné kationty NH4 +. Přítomnost hydroxidových iontů činí roztok amoniaku alkalickým. Lze jej zjistit pomocí ukazatelů, například bezbarvého fenolftaleinu, který se stává malinovou ve vodě čpavku Hydroxid sodný NaOH Hydroxid železitý Fe(OH)3 Úkol č.: 1 Napiš vzorec nebo název Hydroxid draselný Hydroxid amonný Hydroxid vápenatý Zn(OH)2 Mg(OH)2 LiOH Pokyny pro žáky: 1. Text si přepište do sešitu, látka je uvedena v knize str. 101-103 2 Chemické názvosloví - zaostřeno na hydroxidy. Názvosloví hydroxidů - příklady Názvoslový hydroxidů - teori

Autor : Mgr. Magdaléna Čížková Jazyk: Čeština Datum vytvoření: prosinec 2011 Očekávaný výstup: Žák pozná vzorec hydroxidu, zná vlastnosti a využití některých hydroxidů Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: hydroxidy, zásady, hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, hydroxid amonný Druh učebního. S kyselinami reaguje za vzniku amonných solí, např. s kyselinou sírovou vytváří síran amonný: 2NH 3 + H 2 SO 4--> (NH 4) 2 SO 4. Amonné soli silných kyselin (např. kyseliny sírové) reagují v roztoku slabě kysele, protože hydroxid amonný je jen velmi slabou zásadou. Výskyt v přírod Podstatné jméno vyjadřuje danou sloučeninu (hydroxid), přídavné jméno je odvozeno názvu kationu s příponou vyjadřující jeho oxidační číslo.Amoniak NH 3 se snadno rozpouští ve vodě a slabě (0,4%) zde disociuje, Takovéto roztoky neobsahují nedisociovaný NH 4 OH - hydroxid amonný i když jej takto běžně zapisujeme Sloučenina 0 ºC 20 ºC 60 ºC 100 ºC; vzorec název; Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý: 0,18: 0,16: 0,12: 0,08: CuSO 4 ·5 H 2 O: pentahydrát síranu měďnatého: 24.

Hydrogenuhličitan amonný Vzorec:NH4HCO3 CAS: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Synonyma: Uhličitan amonný kyselý, amonium. Vzhled: bezbarvé krystaly nebo bílý prášek Použití: analytické činidlo, příprava pufrů, farmaceutický a potravinářský průmysl (cukrářské droždí) ydroxid amonný hydroxid zineënatý y roxl lini ydroxid sodný K názvu doplñ vzorec: (Eti: em-gé-ó-há-dvakrát) VZORCE: -ÑðFõiið draseln Hydroxid sodný dúkaz hydroxidú indikátorem - fenolftaleinem k öišténí odpadú (olejú a tukú) pïi výrobé papíru, mýdel, plast

Molekuly :: 8 chemi

Vzorec Systematický název; alumen (kamenec) KAl(SO 4) 2 · 12 H 2 O: dodekahydrát síranu draselno-hlinitého: anhydrit: CaSO 4: síran vápenatý hydroxid hořečnatý chlorid amonný: sfalerit: ZnS: sulfid zinečnatý. Seznam Éček barviva, konzervanty, emulgátory a další přídatné látky. Pokud se zajímate o přídatné látky a aditiva, lidově řečeno Éčka v potravinách, jste na správném místě Poněkud specifickým kationem je amonný. Vzniká při reakcích amoniaku NH 3 (ten je alkalický, ale není to klasický hydroxid - neobsahuje skupinu OH-) s kyselinami tak, že amoniak přijme jeden H+ kation. S kyselinou dusičnou dává amoniak dusičnan amonný hydroxid měďný - cuprosi hydroxidum x hydroxid m ěďnatý kyslíkaté kyseliny obecný vzorec: H x A y O z (A- kyselinotvorný prvek) = podst.jm. ACIDUM + příd.jm dusitan amonný - NH 4 NO 2 - amonii nitris . x dusičnan vápenatý - Ca(NO 3) 2 - calcii nitras Obecný vzorec kyslíkatých kyselin je H X A Y O Z. Kde A je kyselinotvorný prvek (např. N, S, P, Cl, I, C Mezi hydroxidy patří i amoniak NH 3 rozpuštěný ve vodě, kdy vzniká NH 4 OH - hydroxid amonný. Podobně jako kyseliny i některé hydroxidy mají žíravé účinky, proto při práci s nimi musíme používat ochranné.

c) hydroxid hlinitý d) hydroxid draselný e) hydroxid titaničitý f) hydroxid lithný g) hydroxid amonný h) hydroxid berylnatý i) hydroxid paladnatý j) hydroxid zlatitý k) hydroxid manganatý l) hydroxid vápenatý Pojmenujte hydroxidy a) Ba (OH)2 b) CsOH c) Sr(OH)2 d) Ag(OH)3 e) Hg(OH)2 f) TlOH g) Ga(OH)3 h) Fe(OH)2 i) Zn(OH)2 j) RbOH k. Zvláštní vzorec má hydroxid amonný (NH OH). Tento hydroxid obsahuje amonný kation NH}. Hydroxidy se také ozna¿ujíjako zásady. Jejich vodné roztoky se nazývají louhy. némecky — das Ätzmittel žíravina: anglicky — caustic ['ko:stik] hydroxid: anglicky — hydrated oxide ['haidreitid 'oksaid] n¿mecky — das Hydroxid hydroxid so Molekulární vzorec: Fe (OH) 3 Molekulová hmotnost: 106,867 [1] Fyzikální vlastnosti Hustota 3.4 ~ 3.9g/cm3. Chemické vlastnosti S pohlaví, ale jeho silně alkalicky, na kyselé, čerstvě připravený hydroxid železitý rozpustné v organických a anorganických kyselin, také rozpustný v horké koncentrované alkálie název vzorec vzorec název oxid borit HYDROXID AMONNÝ 12. Ca(ClO 3) 2 13. FeSO 4 . 7 H 2 O 14. NaNO 3 15. SiCl 4 16. Zn(HCO 3) 2 17. Al(OH) 3 18. PbS 19. KNO 2 20. H 4 SiO 4 VARIANTA B 1. KYSELINA TRIHYDROGENFOSFORIT Hydroxid vápenatý má vzorec: a) CaOH. 2 b) CaOH. 3 c) Ca(OH) 2 d) CaOH. Hrací pole. Názvosloví 3000 . H. 2 SO 3. je vzorec kyseliny: hydroxid železitý. b) hydroxid amonný. c) hydroxid draselný.

Hydroxidy - názvy, vzorce - O škol

Hydroxid amonný Fe 4 C 3 Sulfid rhenistý Al(OH) 3 Oxid vanadičný CdCl 2 Disulfid hlinitý HgS romid železitý CdS 2 Disulfid měďný Mg(HS) 2 Ozonid strontnatý Al(N 3) 3 Napište vzorec Cr 2 (SO 4) 3 Síran barnatý KCr(SO 4) 2 Fosforečnan strontnatý Ag 2 SO 3 Kyanid draselný (NH 4) 2 SO 4 Fosforečnan sodno-strontnatý SnCl 2 I Hydroxid vápenatý by byl {CaH. 2. O. 2} Vzorec udává pouze poměr prvků ve sloučenině. Prvky se zapisují v abecedním pořadí, užívají se omezeně, např. údaje chemické analýzy. Molekulový (souhrnný )vzorec udává skutečné počty atomů v jednotlivé molekule. Např. vzorec dusitanu amonného - H4N2 O2, H2O2 Dusičnan amonný (vzorec NH4N03) je amoniová sůl kyseliny dusičné. Jejich další názvy jsou dusičnan amonný nebo dusičnan amonný. Vlastnosti. Má vzhled bílé krystalické látky. S teplota vyšší 170 o C dusičnan amonný se postupně rozkládá c) Siřičitan sodný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran sodný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a hydroxid draselný) 3Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + (2x+1).H 2 O --› 3Na 2 SO 4 + 2MnO 2.xH 2 O + 2KOH: 30

Chemické názvosloví - anorganik

př. hydroxid sodný NaOH, hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 - obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovu (popř. tzv. amonný kation NH 4 +) • Vlastnosti hydroxidů: = chemické sloučeniny, které ve vodném roztoku odštěpují hydroxidové anionty OH- → obsahují volně pohyblivé ionty = elektricky vodiv Pokud je ale u názvu i vzorec, máme půl hotovo. Zde je pár vzorců i s českým překladem: čísla znamenají dolní indexy, pokud před nimi není tečka. (NH4)2SO4 síran amonný, (OH)3 hydroxid aktinit.

amoniak (čpavek) - Arnik

chemický vzorec. systematický název: P 2 O 5 : FeI 2 : K 2 S : SiO 2 : SF 6 : Hydroxid hlinitý : hydroxid dusičný : hydroxid hořečnatý : kyselina dusičná : kys. jodovodíková: HClO 4 : H 2 SiO 3 : H 2 MnO 4 : HClO 2 : KNO 3 : LiCO 3 : SbSO 4 : Cr(SO 4) 3 : BaCrO 4 : Hg(NO 2) 2 : AgNO 3 : Fe(SiO 3) 3 : dusičnan vanadičný. Molybdenan amonný vzorec. Molybdenan Sodný. Mo. Rodina Mo (Molybden). CAS registry number 10102-40-6. Vzorec Na2MoO4.2H20. Detail produktu + molybdenan amonný okyselený HNO3 → žlutá sraženina komplexního molybdáto-fosforečnanu amonného Důkazy aniontů: fosforečnany: vzorec molybdáto - fosforečnanu amonnéh 1 Procvičování názvosloví anorganických a koordinačních sloučenin Procvičování názvosloví anorganických a koordinačních sloučenin Vzorec ázev Fe3C karbid triželeza P4S3 trisulfid tetrafosforu Mn2As arsenid dimanganu Cu5Si silicid pentamědi Mn6N5 pentanitrid hexamanganu NaNH2 amid sodný Na2NH imid sodný Na3N nitrid sodný NaN3 azid sodný Si(NH2)4 amid křemičitý SrNH.

ZŠ Školní 226 Kaplic

čpavková voda - hydroxid amonný hašené vápno - hydroxid vápenatý sodné mýdlo - hydroxid sodný mazlavé mýdlo - hydroxid draselný výroba cukru - hydroxid vápenatý kyselina dusičná - hydroxid amonný 4. vzorec kyseliny fluorné je HFO hydroxid + přídavné jméno odvozené od názvu prvku. Př. Na. OH hydroxid. sodný (vzorec čteme en á ó há) Př. Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý (vzorec čteme cé á ó há dvakrát)Pro tvorbu vzorce a názvů je důležité umět značky chemických prvků, křížové pravidlo, koncovky názvosloví, oxidační čísla - Vícejaderné: - Triviální názvy • Kation amonný NH4+ oxoniový • Anionty: H3O+ - Název se tvoří úpravou názvu kyseliny, ze které daný anion vznikl odštěpením vodíkového kationtu, změnou zakončení na -anový - Příklad: • Anion dusičnanový NO3• Anion fosforečnanový PO43• Anion. Základní pravidla: Presl psal počty poměrné zastoupení prvků ve sloučeninách horním indexem (dnes se píše dolním).Presl zavedl též koncovky dle mocenství -natý,- itý (nerozlišoval -itý a -ičitý), -ný (nerozlišoval -ný a -ičný resp. -yčný), -owý, -ělý Názvosloví anorganických sloučenin Kyseliny jsou dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které mají v molekule vázán prvek.

Amoniak - Wikipédi

Kyseliny a hydroxidy - názvosloví - Word 2007 (04_Ch9_doc) Kyseliny významné v životě člověka - Word 2007 (06_Ch9_doc) Kyseliny, hydroxidy, oxidy - názvosloví - Word 2007 (05_Ch9_doc Hydroxid draselný KOH 90% Hydroxid sodný / louh sodný Chlorečnan draselný KClO3 Chlorid amonný / salmiak Chlorid draselný - sylvín - KCl Chlorid hořečnatý, MgCl2 Isopropanol Chlorid železit Hydroxid měďnatý je sloučenina mědi, která je zde přítomna v oxidačním čísle II. Jeho vzorec je Cu(OH)2. Hydroxid měďnatý je bledě modrá rosolovitá látka. Některé formy hydroxidu měďnatého jsou prodávány jako stabilizovaný hydroxid měďnatý, ale pravděpodobn Projekt Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 je spolufinancován z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky POKYNY • nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady • jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladec

Ion-amonný (NH4 +) vzorec, vlastnosti a použití / Chemie

Peroxodisíran amonný je solí kyseliny peroxodisírové. Jeho vzorec je 2S2O8. Velmi dobře se rozpouští ve studené vodě. Je to velmi silné oxidační činidlo. Používá se k leptání mědi při výrobě plošných spojů Sumární vzorec : HCl Číslo CAS : 7647-01- HYDROXID AMONNÝ - bouřlivá reakce, MOSAZ, BRONZ - koroduje,CHLORNAN VÁPENATÝ- vznícení, ŽELEZO- koroduje za vzniku hořlavého vodíku, KOVY- silná koroze za vzniku hořlavého vodíku, OXIDAČNÍ ČINIDLA SILN

Chlorid amonný. Dobře známý jako amoniak. Jeho chemický vzorec je NH4Cl. Tato sloučenina je dobře známá ve výrobě nátěrových a lakových výrobků, v textilním průmyslu se používá amoniak v elektrolytických buňkách. Chlorid amonný je akcionářům a baníkům dobře znám. V práci často používají soli chloridu amonného VZOREC Z NÁZVU: • vzorec tvoří (zleva): a) chemická značka kationtu (oxidační číslo odpovídá koncovce v názvu) b) chemická značka hydroxidového aniontu (OH)-I => je-li hydroxidových skupin dvě a více, dává se anion do závorky (OH) Pb(OH) 2 Pb 1 +II (OH) 2-I hydroxid olovnatý hydroxid sodný Na 1 +I OH 1-I NaOH Mg 1 Mg(OH. hydroxid amonný vodný roztok, čpavek. CAS: 1336-21-6 Vzorec: NH 3 · H 2 O. Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu. Technické parametry. Molekulová hmotnost: 17,03 Hustota: 0,91 g·cm-3: Bezp. věty (GHS) H314-H335-H400 AMONIAK, VODNÝ ROZTOK 25 % Specifikace produktu (PDF).pdf. hydroxid olovnatý BaI 2 chlorid fosforečný Cu 2 O sulfid zinečnatý NaOH oxid osmičelý FeI 3 oxid křemičitý Fe 2 S 3 hydroxid amonný SO 2 fluorid vápenatý MgO sulfid železitý Al(OH) 3 hydroxid vápenatý SF 6 oxid sírový PbS hydroxid zinečnatý MgBr 2 jodid draselný V 2 O 5 sulfid draselný Fe(OH) 2 oxid sodný MnCl 7 oxid. další názvy čpavek, čpavková voda, hydroxid amonný číslo CAS 7664-41-7 chemický vzorec NH 3 prahová hodnota pro úniky do ovzduší (kg/rok) 10 000 do vody (kg/rok) - do p ůdy (kg/rok) - prahová hodnota pro p řenosy v odpadních vodách (kg/rok) - v odpadech (kg/rok)

 • Středovýchod usa.
 • Iceman csfd.
 • Kvalitni rolety.
 • Prašivina u lidí.
 • Primulus diskuze.
 • Celine dion of power love.
 • London dungeon wiki.
 • Jak naletovat jack.
 • Vesmírné pohony.
 • Jak mluvit s psychiatrem.
 • Dress code black tie.
 • Vysoká škola kreativní komunikace.
 • Apolinar poradna.
 • Bílá velryba pdf.
 • Můj t mobile.
 • Metropolitan hotel praha.
 • Iwa nuremberg 2019.
 • Pampers new baby dry 2 100ks.
 • Start vírníku.
 • Terror lod.
 • Website html css templates.
 • Absces u nehtu.
 • Neoluxor hlavní nádraží.
 • Mortal kombat conquest.
 • Uv lampa akvárium.
 • Chrapot po intubaci.
 • Pirátské lodě obrázky.
 • Vývojové linie řas.
 • Jak zakončit líčení.
 • Mossberg 590 cena.
 • Kik praha 6.
 • Ikony složek windows 10.
 • Jelena djokovic stefan đoković.
 • Zdravotnické potřeby tábor.
 • Mocniny a odmocniny test.
 • League of legends ke stáhnutí.
 • Volejbal dívky praha.
 • Bezpečnostní nálepky na schody.
 • Bmw 6 e24 prodej.
 • Vistárie řez.
 • Libfredo6.