Home

Osová souměrnost kosočtverce

Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X', že přímka o je osou úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Osová souměrnost je shodné zobrazení. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny. Odpovídající si body leží na kolmici k ose souměrnosti v opačných polorovinách a ve stejné vzdálenosti od osy. Osovou souměrnost můžeme zapsat: O(o): A A' Kosočtverec je čtyřúhelník, rovnostranný rovnoběžník (kosodélník), který má všechny čtyři strany stejně dlouhé.Kosočtverec, který má všechny vnitřní úhly pravoúhlé, je jednoduše čtvercem. Značení kosočtverce Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.

Osová souměrnost - Wikipedi

Osová souměrnost je však generátorem grupy shodných zobrazení. Středová souměrnost na přímce, v rovině či v prostoru se středem v bodě (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed na sebe sama a obraz všech ostatních bodů na bod, který s Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení O(o), které přiřazuje: každému bodu X neležícímu na ose o bod X' tak, že přímka o je osou úsečky XX', každému bodu Y ležícímu na ose o bod Y' =

V tomto videu si ukážeme, jak funguje osová souměrnost v soustavě souřadnic. Vlastně si ji můžeme představit jako když se koukáme do zrcadla nebo na hladinu - vidíme stejné věci, jen jsou převrácené Osová souměrnost. Osová souměrnost v rovině je shodné geometrické zobrazení v rovině. (Vzor a obraz jsou souměrné podle osy o a obraz je shodný se svým vzorem). V osové souměrnosti platí: Obrazem bodu X je bod X´. Body X a X´ leží na kolmici k ose o. Vzdálenost bodu X od osy o je stejná jako vzdálenost bodu X´od osy o

základní geometrické útvary v rovině; pravoúhlá soustava souřadnic; shodnost útvarů; osová souměrnost, osové souměrné útvary; středová souměrnost, středově souměrné útvar 3. Osová souměrnost je určena svou osou. 4. Osová souměrnost je shodnost nepřímá, tj. mění smysl obíhání po obvodu trojúhelníka. 5. Pro osovou souměrnost se používá zápis: O(o): X → X´ (čteme: v osové souměrnosti s osou o se bod X zobrazí na bod X´) Prezentace, která seznamuje žáky se základními pojmy osové souměrnosti, jako jsou osově souměrné útvary, osa úhlu, osa úsečky. Součástí je i pracovní list. Učivo je určeno pro žáky 6. ročníku Osová souměrnost - test 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

Kosočtverec, rovnostranný rovnoběžník, obsah a obvod

 1. Osová souměrnost: Osová souměrnost je vlastně zobrazení nějakého bodu podle osy. Původní bod má od osy stejnou vzdálenost jako jeho odraz. Oba tyto body leží na přímce, která je kolmá na osu. Tuto osu nazýváme osa souměrnosti
 2. Je dána přímka o.Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení, které každý bod X, který neleží na přímce o, zobrazí na bod X´, a to tak, že přímka o je osou úsečky XX´, a každý bod Y, který leží na ose o, zobrazí na bod Y´ = Y.Osovou souměrnost s osou o značíme O(o).Přímku o nazýváme osou osové souměrnosti, bodům X a X´, jejichž role jsou rovnocenné.
 3. Osová souměrnost - názorně. Osová souměrnost - cvičení Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Jednoduše si jej lze představit, jako obtisk po přeložení listu papíru. Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem a převrácený ve směru kolmém na osu
 4. Metodický popis - Osová souměrnost: 147 kB: Pracovní list - Osová souměrnost: 362 kB: Pracovní list - Osová souměrnost: 253 kB: Příloha 1_2 - Osová souměrnost: 297 kB: Příloha 1_2 - Osová souměrnost
 5. Osová souměrnost. Převody jednotek. Trojúhelník - zápis. Úhly -kompletní zápis. 6.tř Pro žáky. Angry Birds jako krychle apod. Dny vědy a techniky. Děkuju vám všem. Exkurze Praha. Hra s brouky Jump Out! Inf - Sumopaint. Informace. Jak se učit? Kroužky DDM. Modely do geometrie
 6. 2. Použití nástroje Osová souměrnost (Sestrojení obrazu pomocí konstrukčních nástrojů) 3. Použití nástroje Osová souměrnost, obrazy podle stran trojúhelníka (Obrazy podle různých os) 1. Příklad: Vzor a obraz v osové souměrnosti Žák má manipulací s obrázkem získat zkušenosti s tím, jak se chová osová.
 7. osová souměrnost. středová souměrnost. výšky. obvod a obsah - vzorce. obvod a obsah - úlohy. Výukový materiál pro 9.ročník. Autor materiálu: Mgr. Martin Holý . Další šíření materiálu je možné pouze se . souhlasem autor

Osová souměrnost - YouTub

 1. osová souměrnost - obvody kosočtverce, kosodélníka délka kružnice, obvod kruhu, obsahy čtverce, obdélníka, trojúhelníku, kruhu M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce sestrojí kružnice vepsáním do čtverce. 6 M-9-3-06p zná a rýsuj
 2. b) Osová souměrnost je to takové zobrazení, které každému bodu X (vzor ) přiřazuje bod X´ ( obraz ) podle obrázku. Všechny úsečky XX´mají společnou osu o . Všechny body ležící na ose o jsou samodružné. c) Otočení je to geometrické zobrazení, které je určeno středem S a úhlem α. Bodu X je přiřazen obraz X´, tak.
 3. STŘEDOVĚ SOUMĚRNÝ ÚTVAR Útvar, který se ve středové souměrnosti zobrazí sám na sebe, nazýváme středově souměrný útvar
 4. Osová souměrnost. Definice: Je dána přímka o. Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení O(o), které přiřazuje: 1. každému bodu X o bod X´ tak, že přímka XX´ je kolmá k přímce o a střed úsečky XX´ lež na přímce o, 2. každému bodu Y o bod Y´=
 5. Konstrukce kosočtverce 1 Prezentace - opakování základních vlastností kosočtverce a konstrukce kosočtverce zadaného dvěma úhlopříčkami. Náčrt a rozbor, zápis a konstrukce. Konstrukce, osová souměrnost. Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons
 6. Odpovědi napište do sešitu, vyfoťte a pošlete. Pokud někdo zapomněl, co je to osová souměrnost, tak se podívá do loňského sešitu. 1) Jaký je součet vnitřních úhlů kosočtverce? 2) Jaký je součet vnitřních úhlů trojúhelníku? 3) Které rovnoběžníky mají kolmé úhlopříčky

Rovnoběžníky (čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník

Osová souměrnost - Univerzita Karlov

Středová souměrnost. 1. Narýsuj trojúhelník ABC: a = 4,5 cm, b = 6 cm, c = 7,5 cm. V trojúhelníku ABC zvol bod S tak, aby nepatřil hranici trojúhelníka. Sestroj souměrně sdružený obraz trojúhelníka ABC ve středové souměrnosti se středem souměrnosti S a řádně ho pojmenuj. 2 Osová souměrnost. výstupy z RVP dílčí výstupy učivo načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar ověří pomocí průsvitky shodnost rovinných obrazců kosočtverce, trojúhelníka a lichoběžníka. slovní úlohy na výpočet obvodů a obsahů. Osová souměrnost, osa souměrnosti, obrazy útvarů v osové souměrnosti. Středová souměrnost, střed souměrnosti, obrazy útvarů ve středové souměrnosti v lavicích v učebně - samostatná práce žáka v hodině, kosočtverce, obdélníku a čtverce Čtyřúhelníky a rovnoběţník

Použití osové souměrnosti pro body v soustavě souřadnic

Cíl: Osová souměrnost - samodružný bod. DÚ: OS. OVÁ SOUMĚRNOST. Samodružné body. Kolik litrů vody je v nádrži tvaru čtyřbokého hranolu s podstavou kosočtverce o straně 25 cm a výšce 40 cm? Výška nádrže je 60 cm. a = 25 cm obsah podstavy objem hranolu 1. Osová souměrnost je přímá shodnost. A N 2. Absolutní hodnota záporného čísla je vždy číslo kladné. A N 3. Zlomek je v základním tvaru, jestliže jsou v čitateli a jmenovateli nesoudělná čísla. A N 4. Nula patří mezi přirozená čísla. A N 5. Obsah kosočtverce se rovná polovičnímu součinu délek jeho. GEOMETRIE: osová souměrnost, středová souměrnost, útvary osově souměrné. Získání kosočtverce a kosodélníku ze čtverce a obdélníku je popsáno na stranách 4 a 5. VY_32_INOVACE_MA712 13_Vlastnosti_rovnoběžníků_prověrka.doc (k dispozici na vyžádání) Vlastnosti rovnoběžníků - prověrka

Planimetrie Shodná zobrazení Jsou to zobrazení v rovině, v nichž pro každé dva body A,B a jejich obrazy A ',B platí, že ∣A' B'∣=∣AB∣.Např.: - středová souměrnost se středem S Zobrazení které přiřazuje: a) bodu S bod S b) bodu X≠S bod X' tak, že S je středem úsečky X X' - osová souměrnost podle osy o Zobrazení, které přiřazuje VY_42_INOVACE_M_7_07_Středová_souměrnost_příklady_II.flp .flp 38,26 kB 0× VY_42_INOVACE_M_7_08_Čtyřúhelníky.flp .flp 66,31 kB 0× VY_42_INOVACE_M_7_09_Rovnoběžníky.flp .flp 103,38 kB 0× VY_42_INOVACE_M_7_10_Konstrukce_rovnoběžníku.flp .flp 48,84 kB. A OSOVÁ SOUMĚRNOST - pracovní list / kdo nemá hotovo, dokončí doma, pokud nerozumíš - stav se dnes odpoledna nebo zítra ráno / - na pondělí PS 2 - 6.A pochvala za výbornou práci celé třídy . 82/ ÚT 20/1 STŘED. A OSOVÁ SOUMĚRNOST - pracovní list . 81/ PO 19/1 HODNOCENÍ PRÁCE ZA 1. POLOLETÍ - kontrola dú - hodnocen Kalendář. Kalkulačka - Výpočet. Výpočet čisté mzdy M-9-3-04.3 určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu M-9-3-04.4 používá a převádí jednotky délky M-9-3-04.5 používá a převádí jednotky obsahu Ilustrační úloha Ke každému číslu v tabulce vyberte úsečku odpovídající délky Protimrazová ochrana.

OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST - Výukové materiály - Martina

Osová souměrnost - úvod - Digitální učební materiály RV

Vypočítejte poloměr kružnice vepsané do kosočtverce, jehož strana je bodem dotyku rozdělena na úsečky dlouhé 6 cm a 4 cm. 21. Daný trojúhelník ABC doplňte bodem D na tětivový čtyřúhelník, kterému je možno vepsat kružnici Osová souměrnost Trojúhelník- druhy,úhly trojúhelníku, výšky, těžnice, těžiště, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita - odhad a určení např. ceny nákupu EV -- Lidské aktivity a problémy životního prostředí - aritmetický průměr - sběr. OSV - Osobnostní rozvo

čtyřúhelník, rovnoběžník, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, úhlopříčka, výška rovnoběžníku, středová a osová souměrnost, vepsaná a opsaná kružnice, vzorce pro obvody a obsahy rovnoběžníků, vnitřní úhly rovnoběžníků a jejich vlastnost Vypočítejte poloměr kružnice vepsané do kosočtverce, jehož strana je bodem dotyku rozdělena na úsečky dlouhé 6 cm a 4 cm. Daný trojúhelník ABC doplňte bodem D na tětivový čtyřúhelník, kterému je možno vepsat kružnici. Čtverec je rozdělen na 12 shodných trojúhelníků a 4 shodné čtverce (obr. 5.2.2 Matematika (6. - 9.ročník) Zpracoval: Mgr. Stanislav Pavček. Úpravu k 30.6.2010 provedly: Mgr. Blanka Eisenhammerová, Mgr. Zdeňka Kollrossová, Ing Odkazy. Maria Montessori - Wikipedie Maria Montessori (31. srpna 1870 Chiaravalle, Itálie - 6. května 1952 Noordwijk aan Zee, Nizozemsko) byla všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně. Je známa především svými novými pedagogickými metodami. Naše mateřská škola ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 1

Osová souměrnost - test

geometrických pojmů jako rovinné útvary, shodné zobrazení a samotná osová a středová souměrnost. Cílem diplomové práce je nastínění vzájemného vztahu: ornament a shodné zobrazení, vytvoření pracovních listů obsahujících úlohy a aktivity spojené s ornamentem a geometrií Osová souměrnost. Zobrazení v osové souměrnosti Osová souměrnost je typ geometrického zobrazení. Nový!!: Geometrický útvar a Osová souměrnost · Vidět víc » Parabola (matematika) Parabola Parabola je druh kuželosečky, rovinné křivky druhého stupně. Nový!!: Geometrický útvar a Parabola (matematika) · Vidět víc.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Počet slov, která se rovná počtu písmen v.. Čtverec - obvod. Obdélník - obvod úhly obdélník čtverec 2006 matematika přirozená čísla kružnice přijímačky osová souměrnost přijímací zkoušky kvádr desetinná čísla trojúhelník SPŠ Zlín dělitelnost 2006 krychle 2006 . Čtverec a obdélní hranolu s podstavou tvaru kosočtverce a povrch trojbokého hranolu, jehoţ podstavou je pravoúhlý trojúhelník. M. Dolejšová 12 VY_42_INOVACE_MG.12 Trojúhelníky a 13 VY_42_INOVACE_MG.13 Osová souměrnost Pracovní list - ţáci hledají osy souměrnost

osová souměrnost ovládá pravidla pro dělitelnost přirozených čísel a využívá je rozkládá čísla na součin prvočísel a určuje nejmenší přirozený násobek, největší společný dělite . - slovní úlohy na objem a povrch krychle a kvádru - vlastnosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku - druhy trojúhelníků a jejich vlastnosti - osová souměrnost - rýsování některých úhlů bez úhloměru - konstrukce trojúhelníku (podle vět sss, sus, usu) vč. rozboru a postupu konstrukc. a) 60. Opakování Třída 5 Obsahuje 67 dílků a velkou učebnici: 20 trojúhelníků 19 čtverců 4 kosočtverce 5 vysokých trojúhelníků 2 pětiúhelníky 2 lichoběžníky 3 šestiúhelníky 4 obdélníky 1 trojitý obdélník 2 pravoúhlé trojúhelníky, 2 Super-čtverce, 2 Super-trojúhelníky a 18 čtvercových výplní + 36 výukových panelů s písmeny.

Geometrická zobrazení - karlin

V čom spočíva francúzsky šarm? Ako nájsť správny pomer medzi štýlom a slobodou? Sú odevy Kód: 0379430 Autor: Veyssetová Frédérique, Thomasová Isabelle EAN: 9788055149455 Dostupnost: U dodavatel Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět matematika na 2.stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika na 1. description-nova_doplnovacka. Vieme matiku matik Osová souměrnost. Osová souměrnost je dána přímkou vzorec a přiřazuje každému bodu vzorec mimo osu takový bod vzorec, že přímka vzorec je osou úsečky vzorec.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu.. Jak poznáme čtyřúhelníky na základě toho, co o nich už víme Souměrnost. osa souměrnosti. osově souměrné útvary. kosočtverce, kosodélníku, pravidelného šestiúhelníku a trojúhelníku. užívá vzorce k výpočtům obsahu čtverce a obdélníku. Souměrnost. osová souměrnost. středová souměrnost. Orientace v rovině

Osová souměrnost 1 Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Obraz bodu v osové souměrnosti, procvičování učiva -Jak vypočítám výšku kosočtverce, když znám pouze stranu a úhlopříčku? (14)-Následující rovnice má kořeny -3 a -2. (4)-Obdélník v poměru 3 : 4 - obvod (7)--2², má mínus před číslem přednost před mocněním nebo naopak? (5)-7/15 h = m (2)-Potřebuji pomoct přesně vypočítat procenta (43 Ilustrace 4.5: Středová a osová souměrnost (8. ročník) Žáci při práci s geoboardem (čtvercovou destičkou s 5 × 5 kolíčky) dostali od učitele pokyn vyznačovat pomocí napnuté gumičky útvary osově souměrné nebo středově souměrné. Jak se při práci ukázalo, některé z dětí nedokázaly rozlišit, které útvary jsou.

Osová souměrnost je nepřímá shodnost oo-osa.org Todos los adjetivos terminados en -oso o en -osa siempre se escriben con la letra S y no con la letra Z. Además, existen palabras que terminan en -oso pero no son adjetivos sino sustantivos V osové souměrnosti má každý bod roviny právě jeden obraz. Každému obrazu odpovídá právě. osová a středová souměrnost; písemné dělení, jedno a dvouciferným dělitelem; druhy číslovek; druhy zájmen; shoda podmětu s přísudkem; diktáty, děti si diktovaly samy podle zadání a kontrolovaly společně několik diktátů; násobilka a dělení, zatím malá násobilka; slovní úlohy; desetinná čísla, dělení a.

Osově souměrné útvary - Školáci

Obvod kosočtverce. Obvod kosodélníka. Obvod kruhu. Obvod lichoběžníka. Obvod obdélníka. Odčítání. Odčítání mnohočlenů. Odchylka a kolmost dvou přímek. Odchylka dvou přímek v prostoru. Odchylka dvou rovin. Odchylka přímky a roviny. Odmocnina. Ohraničená posloupnost. Opačný vektor. Orientovaný úhel. Osová. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ16 Soutěž desetinná čísla, souměrnost, finanční matematika, Víc A: A: V dalším kroku využijeme kolmosti sousedních stran kosočtverce. úhlopříček kosočtverce. A: A: Kolik má úloha řešení? 2 1 A: Konštrukčné úlohy. A: Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: . A: A: Označme postupně paty výšek na strany

Jedná se o: identitu, souměrnost, středovou souměrnost, a otočení. Osová souměrnost Středová souměrnost školní rok 014/15 9 30 Posunutí Otočení o 60 stupňů v kladném směru (proti směru hodinových ručiček) SUPER, PLANIMETRII MÁŠ ZA SEBOU osová souměrnost. Konstrukce trojúhelníku. ze tří stran. přenášení trojúhelníku. Úhel. úhel pravý, ostrý, tupý, přímý. konstrukce pravého úhlu pravítkem i kružítkem. Shodnost. osová souměrnost. středová souměrnost. Pracovat s kružítkem. Rozlišovat geometrické tvary. Rýsovat různé typy trojúhelníků. Osová souměrnost. Konstrukce trojúhelníka ze tří stran - přenášení trojúhelníka. Úhel - vyznačení, popis a rýsování úhlu - osa úhlu - pravý, přímý, ostrý a tupý úhel - konstrukce pravého úhlu pravítkem a kružítkem. Procvičování na rovinných obrazcích (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) APLIKAČNÍ ÚLOH

Osová souměrnost - konstrukce osově souměrných obrazců - obvod, obsah kosočtverce a kosodélníku - konstrukce rovnoběžníků - určí vlastnosti lichoběžníku, pozná z nich o jaký se jedná, dokáže narýsovat lichoběžník. vypočítá obsah a obvod lichoběžníku An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon příspěvková organizace. Školní vzdělávací program . Základní školy OBSAH . Identifikační údaje. Stejně tak grupa Dn symetriı́ n-úhelnı́ka13 obsahuje 2n prvků: n různých rotacı́ plus zrcadlenı́ (osová souměrnost) vůči n různým 12 Permutace,která se od identity lišı́ jen tı́m, že prohodı́ dva prvky. 13 Tytosymetrie si lze dobře představit takto: očı́slujeme-li vrcholy 1 až n, pak operaci symetrie.

DUMY.CZ Materiál Osová souměrnost - pracovní lis

Osová souměrnost - 2 - Digitální učební materiály RV

 1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA OLOMOUC S TUDEO G AUDEMUS O MNES Slovanské gymnázium, Olomouc, tř.Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc 2009/201
 2. Vztahy mezi životním prostředím a bezpečností nabývají stále více na významu. Ať už na Kód: 0317514 Autor: Hák Tomáš, Oulehlová Alena, Janoušková Svatava a kolektiv EAN: 9788087865194 Dostupnost: U dodavatel
 3. Osová souměrnost. Shodné útvary. Osová souměrnost. Osově souměrné útvary. předmět: Matematika ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Vazby,průřez.témata Žák: určuje velikost úhlu měřením a výpočtem, načrtne a sestrojí rovinné útvary, Žák: umí určit vnitřní, vnější úhly trojúhelníku
 4. Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerts iuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknr zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnw mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
 5. Školní vzdělávací program Tvořivá škola pro život ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 98
 6. rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou př

Téma: Vlastnosti odmocnin - formou soutěže 28-kvíz (A-Z kvíz)umožňuje procvičení vlastností odmocnin. Navazuje na témata odmocniny a jejich vlastnosti a odmocniny čísel končících nulou a des. čísel 6.1 Sportovní den 445 6.2 Den pro zdraví 445 6.3 Dopravní výchova 446 6.4 Týden pro Zemi 446 6.5 Přírodovědný pobyt ve středisku CEV 44 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Zpracován podle RVP ZV. Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Základní škola Gur Arje, Belgická 25, 120 00 Praha

procvičování učiva matematiky 6

 1. mat_str - webzdarm
 2. 4 Osová souměrnost - Masaryk Universit
 3. Osová souměrnost - úvod :: Výuka matematiky a angličtin
 4. CLIL: Osová souměrnost
 5. Osová souměrnost - Naše webovk
 6. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně
 7. Královské souměrnosti - Školáci

Čtyřúhelník - má-li čtyřúhelník nějaké zvláštní vlastnosti

 1. Planimetrie - GeoGebr
 2. ročník - Předmět: Matematik
 3. PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná
 4. Písemné práce z geometrie - Sweb
 5. Detail produktu: Matematika 7
 • Zvonkohra dětská.
 • Jak cvrká kobylka.
 • Vykusování srsti u morčat.
 • Wiki bmw f31.
 • Vánoce v polsku.
 • Chceš mě chci tě online.
 • Lindbergh baby.
 • Vypracovaná témata němčina.
 • Čekání na godota audiokniha.
 • Bolest lokte na vnitřní straně.
 • Zamioculcas starostlivosť.
 • Tetovani jmeno.
 • Psací stůl pod oknem.
 • Barber shop praha 1.
 • Kryolan basic lips.
 • Wiki bmw f31.
 • Bakalářská práce praktická část vzor.
 • Slim lipo cena.
 • Šváb turkistánský.
 • Focení brno brigáda.
 • Tři mušketýři 3. série online.
 • Dřevěný globus.
 • Kluk v pruhovaném pyžamu kniha.
 • Biatlon 2014/2015.
 • Babkaala blog.
 • Krém na krepaté vlasy.
 • Potisk palát.
 • Bauhaus topidla.
 • Sada štětců na líčení sephora.
 • Žádovice.
 • Přelidnění úvaha.
 • Sprej do ucha na usni maz.
 • Školní atlas české republiky pdf.
 • Nataceni obrazovky samsung.
 • Fn plzen neurologie.
 • Cestovní kufr kladno.
 • Mila sušenka krabice.
 • Passion ovoce.
 • Cena rodinného domu kalkulačka.
 • Mobelix neo.
 • Charleston jižní karolína.